AKTUALNOŚCI

 
 • KWIECIEŃ 2021 - PLAN KURSÓW

  * Zapraszamy na szkolenia i egzaminy w zakresie Uprawnień energetycznych gr. I, II i III - szkolenie i egzaminy odbywają się zdalnie bez wychodzenia z domu. Zapraszamy do rezerwacji wolnych terminów.

  * 12.04.2021 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (wraz z praktyką w żłobku).

  * 12.04.2021 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.

  * 12.04.2021 Spawacz metodą MIG, MAG, TIG, spawanie elektryczne i inne.

  * 12.04.2021 Krawiec z egzaminem czeladniczym.

  * 12.04.2021 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek

  * 12.04.2021 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

  * 15.04.2021 Kucharz.

  * 15.04.2021 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć).

  * 15.04.2021 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze.

  * 15.04.2021 Kadry i płace - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze.

  * 19.04.2021 Rusztowania budowlano montażowe - Montaż i demontaż GR I i II * 19.04.2021 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

  * 19.04.2021 Elektryk + uprawnienia energetyczne GR I.

  * 19.04.2021 Kosmetyczka z egzaminem czeladniczym.

  Informacji o liczbie godzin i zakresie tematycznym, nadawanych uprawnieniach udzielamy pod nr tel. 795-478-456; 508-562-334, 16 678-24-04 oraz poprzez e-mail: kursy@zdz-przemysl.com.
   
 • BEZPŁATNE KURSY KOMPUTEROWE.

  Trwa rekrutacja do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT!

  Zapisy trwają od początku stycznia - liczba miejsc ograniczona.

  Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji.

  Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych.

  Zajęcia grupowe po max. 10 osób, w wymiarze 25 spotkań po 4h dydaktyczne łącznie 100 godzin dydaktycznych na grupę.

  Dla osób zainteresowanych szkoleniem on-line, przygotowaliśmy zajęcia przygotowujące do nauki zdalnej.


  Sposób realizacji zajęć:

  * stacjonarne,

  * on-line,

  * mieszane (spotkania na przemian stacjonarne i on-line).


  Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria:

  * ma ukończone 25 lat,

  * nie prowadzi działalności gospodarczej,

  * nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS,

  * zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego,

  * z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych.


  W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup:

  * osoby pracujące,

  * NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia),

  * osoby bezrobotne - zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,

  * osoby na rencie, emeryturze,

  * osoby uczące się,

  * osoby w wieku 25 lat i więcej,

  * osoby w wieku 50 lat i więcej.


  Uczestnikom projektu zapewniamy bezpłatnie:

  * udział w szkoleniu i certyfikacji,

  * wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT,

  * wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,

  * przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

  Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przez doświadczonych instruktorów.


   
 • INKUBATOR BIZNESU WILSONA 12!

  Oferujemy:

  * Wynajem pomieszczeń biurowych i sal szkoleniowych (również na godziny) w najniższych cenach w mieście.

  * Gotowe, umeblowane pomieszczenia wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy.

  * Dostęp do Internetu światłowodowego 300MB/s.

  * Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników wraz z możliwością uzyskania dofinansowań.

  * Agencja zatrudnienia oferująca doradztwo zawodowe, staże, projekty unijne.

  * Tworzenie biznes planów dla osób planujących własną działalność gospodarczą.

  * Biuro rachunkowe na miejscu prowadzące kompleksową obsługę finansową i kadrową.

  * Przedszkole „Kraina Maluszka” czynne od 6:00 do 18:00.

  * Bezpłatny parking.

  * 150 m od Galerii Sanowej.


   
 • KFS - ŚRODKI Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY DLA PRACOWNIKÓW I PRACODAWCÓW.

  Zachęcamy do korzystania z dofinansowania ze środków Krajowego Funduszu Szkoleniowego na kursy dla pracodawców i pracowników.


  Pomagamy pracodawcom zainteresowanym skorzystaniem z dofinansowania poprzez:

  * bezpłatne określenie potrzeb, typów i zakresu uprawnień,

  * przygotowanie dokumentów potrzebnych do załączenia do wniosku,

  * przygotowanie programów i harmonogramów szkoleń,

  * omówienie kompletu niezbędnej dokumentacji (wniosek, załączniki - m.in. zaświadczenie o pomocy de minimis).


  Wysokość wsparcia zależna jest od wielkości przedsiębiorstwa, którego pracownicy są zgłaszani:

  - 100% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo do 9 pracowników,

  - 80% dofinansowania przy zatrudnianiu przez przedsiębiorstwo 10 i więcej pracowników.

  Wsparcie nie obejmuje osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz pracowników zatrudnionych krócej niż od 3 miesięcy.


  W ramach powyższego funduszu dofinansowanie udzielane jest na kursy umożliwiające uzyskanie dokumentów potwierdzających nabycie umiejętności, kwalifikacji lub uprawnień zawodowych, w określonych priorytetach.:

  1. Wszystkie kursy dla instruktorów praktycznej nauki zawodu w przedsiębiorstwach, w których są organizowane staże dla uczniów.

  2. Kursy w zawodach deficytowych - może a nich skorzystać każdy pracodawca i pracownik, m.in.:

  - spawanie - wszystkie metody,

  - koparki jednonaczyniowe,

  - koparko-ładowarki,

  - ładowarki jednonaczyniowe,

  - spycharki,

  - równiarki.

  3. Wszystkie kursy dla pracowników 45+.

  4. Wszystkie kursy dla rodziców, którzy pracują i powrócili na rynek pracy po przerwie związanej z przebywaniem na urlopie rodzicielskim.

  5. Wszystkie kursy dla pracowników spółdzielni socjalnych.

  Ubieganie się o dofinansowanie wymaga wcześniejszego przygotowania szeregu dokumentów, dlatego prosimy o kontakt z wyprzedzeniem.


   
 • 4320 zł za 3-mies. staż i 689 zł za szkolenie DLA OSÓB 18-29 - TRWA REKRUTACJA!

  Zapisy dla młodych - atrakcyjne kursy i 3-mies. staże.

  Trwa nabór do projektu skierowanego do osób 18-29 niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

  Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

  Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

  * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

  * 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

  * Renomowane certyfikaty.

  * Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

  * 3-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

  * Wynagrodzenie dla opiekuna każdego stażysty po stronie pracodawcy, wypłacane za każdy miesiąc.

  * Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

  * Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

  * Ubezpieczenie NNW.

  * Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

  * Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

  Projekt jest adresowany głównie do osób z kategorii Młodzież NEET (ang. not in employment, education or training).

  Wymagane jest spełnianie łącznie poniższych kryteriów:

  * Nie brałem/brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

  * Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolę (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

  * Nie pracuję ( tj. jestem osobą bierną zawodowo).  W projekcie mogą uczestniczyć także osoby pracujące:

  * dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. lub osoby zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu,

  * dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-prawnej) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatrudnione w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

  * zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu.

  Zapraszamy serdecznie!

  Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

   
 • ZMIANA KONTA BANKOWEGO

  Szanowni Państwo,

  informujemy o bieżącym numerze konta bankowego ZDZ.

  Nazwa banku: BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

  Numer konta: 46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

  Odbiorca: Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu, ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

  Tytuł: Imię, nazwisko, nazwa kursu lub egzaminu.
   
 • KIEROWCA WÓZKÓW JEZDNIOWYCH PODNOŚNIKOWYCH - ROZPOCZYNAMY 29.03.2021 r. ZAPRASZAMY !!!

  Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do uzyskania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze wózków jezdniowych z napędem silnikowym. Po zakończeniu szkolenia może odbyć się egzamin przed komisją kwalifikacyjną UDT.
   
 • obsługa suwnic

  OBSŁUGA SUWNIC. 23.03.2021 r. ZAPRASZAMY!!!

  Zapraszamy na szkolenie Obsługa suwnic
   
 • Rozpoczynamy kurs OBSŁUGA KAS FISKALNYCH - 22.03.2021 r. Zapraszamy !!!

  Kurs kierowany jest do osób, które chcą poszerzyć swoje kwalifikacje zawodowe. Uczestnicy kursu przygotowywani są do obsługi kasy fiskalnej wraz z ćwiczeniami na 6 modelach kas fiskalnych, wadze elektronicznej, czytniku kodów kreskowych.

  Zapraszamy!
   
 • Wykaz uprawnień spawaczy objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Zajęcia prowadzone są w salach wykładowych oraz przygotowanej dla kursantów spawalni wyposażonej w wymagany sprzęt techniczny i materiały dla kursantów (fartuchy, przyłbice, rękawice itp.)

  Uczestnicy mają bezpośredni kontakt z instruktorem, korzystają z profesjonalnych materiałów i sprzętu. W przypadku trudności w doborze metody spawania, pomagamy poprzez nieodpłatne doradztwo.

  Po zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują:
  - książeczkę spawacza,
  - świadectwo egzaminu spawacza firmowane przez Instytut Spawalnictwa w Gliwicach, honorowane na całym świecie.

  U nas zdobędziesz uprawnienia w następujących metodach spawania - oto najpopularniejsze metody:

  111 - spawanie łukowe elektrodą otuloną.

  131 - spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego).

  135 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego).

  136 - spawanie metodą MAG (spawanie łukowe w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym).

  138 - spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym).

  141 - spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu).

  311 - spawanie gazowe blach.

  311 - spawanie gazowe rur.


  Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata.

  Ręczne cięcie tlenowe.

  Ręczne cięcie plazmowe.

  Uprawnienia nadawane są absolwentom szkoleń spawalniczych jak również w ramach okresowej weryfikacji spawaczy – odnowień ważnych na okres 3 lat.
   
 • Kursy pod indywidualne potrzeby dla pojedynczych osób


  Organizujemy również kursy pod indywidualne potrzeby, dla pojedynczych osób - ich termin jest ustalany bezpośrednio z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia, m.in.:


  * Kosmetyczka.

  * Fryzjer.

  * Kadry i płace.

  * Księgowość wspomagana komputerowo.

  * Instruktor praktycznej nauki zawodu.

  * Opiekunka osób starszych, niepełnosprawnych i dzieci.

  * Kucharz małej gastronomii.


  Cena kursu jest uzależniona od czasu trwania zajęć.
   
 • Wykaz uprawnień na ciężki sprzęt budowlany objętych kursami w ZDZ w Przemyślu

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Koparki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Koparkoładowarki - Klasa : 3

  Koparkospycharki - Klasa : 3

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 1

  Ładowarki jednonaczyniowe - Klasa : 3

  Pilarki mechaniczne do ścinki drzew - Klasa : 3

  Pompy do mieszanki betonowej - Klasa : 3

  Przecinarki do nawierzchni dróg o napędzie spalinowym - Klasa : 3

  Równiarki - Klasa : 1

  Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż - Klasa : Bez klasy

  Spycharki - Klasa : 3

  Walce drogowe - Klasa : 2

  Wielozadaniowe nośniki osprzętów - Klasa : Bez klasy   
 • RODO - informacja

  Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZAKŁAD DOSKONALENIA ZAWODOWEGO W PRZEMYŚLU z siedzibą w Przemyślu, ul. Wilsona 12, kod pocztowy 37-700, adres e-mail: zdzprzemysl@wp.pl, tel. 16 678 24 04.

  Przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych będzie się odbywać na podstawie art. 6 RODO i w celu zakwalifikowania na usługę szkoleniową określoną w statucie ZDZ i powiadomienia o terminie realizacji usługi. Administrator powołuje się na prawnie uzasadniony interes, którym jest prawo oświatowe.” Wysłanie danych osobowych do Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu jest dobrowolne.

  Podstawą przetwarzania danych jest zgoda. Odbiorcą danych osobowych jest adresat za pomocą adresu e-mailowego – Administrator Danych Osobowych. Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie poprzez wysłanie żądania bycia zapomnianym. Dane osobowe będą przetwarzane i przechowywane w zależności od rodzaju usługi, ale nie dłużej niż 2 lata. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia, jak i również prawo do ograniczenia ich przetwarzania/ prawo do cofnięcia zgody, prawo do przenoszenia danych, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych. Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, jeśli Pani/Pana zdaniem, przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana – narusza przepisy unijnego rozporządzenia RODO.

  W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z Zakładowym Inspektorem Ochrony Danych. Sposoby kontaktu z zakładowym inspektorem ochrony danych w Zakładzie Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu z siedzibą w Przemyślu, to: adres korespondencyjny Zakład Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl, adres e-mail: fgawel@wp.pl, tel. 501 601 298.