Baza Kursów

Nasze Kursy
Transport, ADR, mechanika pojazdów
Nazwa Kursu Opis Kursu
Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych wszystkich klas - podstawowy (ADR)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników kursu z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

ZARYS PROGRAMU:
Wymagania ogólne dotyczące przewozu towarów niebezpiecznych, w tym przepisy prawne, podstawowe definicje, szkolenie osób zaangażowanych w przewóz towarów niebezpiecznych oraz wyłączenia stosowania przepisów Umowy ADR. Główne rodzaje zagrożeń – podstawy klasyfikacji towarów niebezpiecznych, rozpoznawanie zagrożeń na podstawie nalepek i znaków. Informacje na temat ochrony środowiska i kontroli przewozu odpadów. Działania zapobiegawcze i środki bezpieczeństwa właściwe dla różnych rodzajów zagrożeń. Czynności, które należy podjąć po zaistnieniu wypadku, w szczególności w zakresie pierwszej pomocy, bezpieczeństwa ruchu drogowego, używania sprzętu ochronnego, w tym gaśniczego oraz środków ochrony indywidualnej. Oznakowania oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych i tablic barwy pomarańczowej. Odpowiedzialność kierowcy i innych uczestników przewozu towarów niebezpiecznych. Przeznaczenie i sposób działania wyposażenia technicznego pojazdów, w tym wyposażenia przeciwpożarowego oraz wyposażenia ochronnego (ogólnego i indywidualnego) – wymagania i sposób użycia. Manipulowanie sztukami przesyłki i ich układanie, załadunek i rozładunek, w tym zakazy ładowania razem różnych towarów niebezpiecznych, ograniczenia przy przewozie z żywnością, środki ostrożności, które powinny być podjęte podczas załadunku i rozładunku towarów niebezpiecznych, oraz mocowanie i zabezpieczanie ładunku, a także wymagania wynikające z obowiązujących norm. Informacje na temat realizacji przewozu kombinowanego. Ograniczenia przejazdu przez tunele oraz postępowanie kierowcy podczas takiego przejazdu, w szczególności zapobieganie wypadkom, bezpieczeństwo, postępowanie w przypadku pożaru lub innych zagrożeń. Ochrona towarów niebezpiecznych. Dokumentacja wymagana przy przewozie towarów niebezpiecznych, w tym zawartość i zasady sporządzania dokumentu przewozowego. Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
19 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 21 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– posiadanie prawo jazdy

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych w cysternach (ADR)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu towarów niebezpiecznych w cysternach oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

ZARYS PROGRAMU:
Zachowanie się pojazdów na drodze, z uwzględnieniem przemieszczania się ładunku. Wymagania dotyczące pojazdów i cystern, w szczególności: pojazdy i ich wymagania techniczne, budowa cystern i ich wyposażenie obsługowe i konstrukcyjne,  kody cystern, rodzaje i terminy badań cystern, Ogólne wiadomości teoretyczne na temat różnych systemów napełniania i opróżniania cystern, Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące używania pojazdów, w szczególności świadectw dopuszczenia pojazdu ADR, znaków dopuszczenia, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania nalepek ostrzegawczych, Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
14 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 21 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– posiadanie prawo jazdy

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 1 (ADR)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników z zagrożeniami występującymi podczas przewozu wybuchowych towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

ZARYS PROGRAMU:
Specyficzne zagrożenia stwarzane przez materiały i przedmioty wybuchowe, w tym pirotechniczne, Szczególne wymagania, w tym zakazy, dotyczące pakowania i ładowania razem różnych materiałów i przedmiotów klasy 1

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
9 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 21 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– posiadanie prawo jazdy

Przewóz drogowy towarów niebezpiecznych klasy 7 (ADR)

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Zapoznanie słuchaczy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi towarów niebezpiecznych, zasadami odpowiedzialności karnej i cywilnej oraz oznakowaniem towarów niebezpiecznych. Zaznajomienie uczestników seminarium z zagrożeniami występującymi podczas przewozu promieniotwórczych towarów niebezpiecznych oraz przekazanie informacji niezbędnych dla zminimalizowania prawdopodobieństwa powstania wypadku, jak również przygotowanie ich do podjęcia działań zmierzających do ograniczenia skutków wypadku.

 

ZARYS PROGRAMU:
Specyficzne zagrożenia związane z promieniowaniem jonizującym. Szczególne wymagania dotyczące pakowania, manipulowania, ładowania razem i układania materiałów promieniotwórczych. Dodatkowe przepisy szczególne dotyczące materiałów promieniotwórczych, oznakowania tablicami barwy pomarańczowej oraz umieszczania znaków i nalepek ostrzegawczych. Szczególne środki bezpieczeństwa, które powinny być podjęte w razie wypadku z materiałem promieniotwórczym. Zajęcia praktyczne w zakresie udzielania pierwszej pomocy, gaszenia pożarów oraz postępowania w razie zaistnienia wypadku lub awarii.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
9 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:

– wiek ukończone 21 lat,

– ukończona szkoła podstawowa, gimnazjalna
– posiadanie prawo jazdy

Wulkanizator

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu wulkanizacji, w tym kursant po szkoleniu zna: podstawowe fakty, zasady, procesy, pojęcia ogólne i zależności związane z naprawą elementów gumowych metodą wulkanizacji, w szczególności zna: zasady BHP, ochrony ppoż., ochrony środowiska oraz wymagania ergonomii w zakresie naprawy elementów gumowych; instrukcje obsługi i przeznaczenie maszyn i urządzeń używanych do wulkanizacji; instrukcje obsługi i przeznaczenie urządzeń do demontażu/montażu opon i wyważania kół; technologię naprawy lub regeneracji elementów gumowych, w tym opon i dętek; dokumentację serwisową w zakresie obsługi ogumienia; metody kontroli napraw wulkanizacyjnych; zasady sporządzania zleceń naprawy; zasady sporządzania kosztorysów naprawy.

ZARYS PROGRAMU:
Przyrządy pomiarowe, ich budowa i sposób wykonywania pomiarów, Materiały stosowane w wulkanizatorni, Budowa koła jezdnego; właściwy dobór opon do konkretnego samochodu, Rodzaje, budowa opon, obręczy oraz dętek i zasady ich oznakowania, Technologie obsługowo – naprawcze kół jezdnych i ogumienie pojazdów samochodowych, Wyważanie koła jezdnego pojazdu samochodowego; montaż i demontaż opon oraz dętek, Zasady postępowania ze zużytymi częściami i materiałami

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu wulkanizator

Blacharz samochodowy

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Celem szkolenia jest teoretyczne i praktyczne przygotowanie słuchaczy do wykonywania prac z zakresu usuwania uszkodzeń eksploatacyjnych i powypadkowych nadwozi samochodowych oraz ich wyposażenia wewnętrznego i zewnętrznego

ZARYS PROGRAMU:
Materiałoznawstwo, Narzędzia i maszyny stosowane w blacharstwie pojazdowym, Demontaż poszczególnych elementów nadwozia i podwozia, Technologia, Ręczne naprawy (klepanie), Stosowanie ram naprawczych, Stosowanie docerów, Systemy pomiarowe nadwozia, Kontrola jakości wykonanego zadania

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu blacharz samochodowy

Lakiernik samochodowy

EFEKTY KSZTAŁCENIA:

Nabycie przez słuchaczy wiedzy i umiejętności z zakresu m.in.: materiałów, narzędzi i maszyn stosowanych używanych w lakiernictwie; organizacji stanowiska pracy; właściwego przygotowania powierzchni do położenia farby podkładowej oraz lakierowania; lakierowania przygotowanej powierzchni; suszenia tejże powierzchni; a także polerowania i oceny jakości polakierowanej powierzchni.

ZARYS PROGRAMU:
Podstawowe pojęcia z zakresu lakiernictwa, Narzędzia i urządzenia stosowane w lakiernictwie, Wyroby i materiały stosowane przy nakładaniu i renowacji powłok lakierowych, Przygotowanie powierzchni/wyrobu do lakierowania oraz techniki nanoszenia powłok, Technologie zabezpieczeń antykorozyjnych, Technologie nakładania powłok lakierowych, Renowacja wymalowanych powłok lakierowanych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
– wiek ukończone 18 lat,

– wykształcenie co najmniej podstawowe, gimnazjalne lub zawodowe,

– zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do wykonywania zawodu lakiernik samochodowy

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.