Aktualności

Dofinansowania dla przedsiębiorstw na szkolenia

Zgłoś się do nas, pomagamy w określeniu kierunków szkolenia i w aplikowaniu o środki!

Przemyska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ogłosiła już II nabór formularzy zgłoszeniowych w ramach projektu „Fundusz Usług Rozwojowych II – wsparcie przedsiębiorców i pracodawców oraz ich pracowników z subregionu przemyskiego”.

Uczestnikiem Projektu mogą być wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, spełniające kryteria określone dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw w art. 2 załącznika I do Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 oraz pracodawcy nie będący przedsiębiorcami mający swoją siedzibę, oddział lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze subregionu przemyskiego woj. podkarpackiego tj. miasta Przemyśl oraz powiatów: przemyski, jarosławski, przeworski, lubaczowski oraz pracownicy tych podmiotów, wykonujący pracę na terenie subregionu przemyskiego.

Oddział, siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej na terenie województwa podkarpackiego oraz subregionu przemyskiego muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji przez co najmniej 60 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia Formularza zgłoszeniowego (w przypadku podmiotów funkcjonujących na rynku krócej niż 60 dni kalendarzowych wymóg ten musi być zachowany nieprzerwanie od momentu rejestracji podmiotu we właściwym rejestrze lub ewidencji).

Pracownik zgłaszany na usługę rozwojową musi być zatrudniony u przedsiębiorcy lub pracodawcy nie będącego przedsiębiorcą wnioskującego o dofinansowanie przez co najmniej 30 dni kalendarzowych, licząc do dnia złożenia formularza zgłoszeniowego (termin ten nie dotyczy samozatrudnionych).

Wsparcie w ramach projektu jest dedykowane w szczególności do następujących grup docelowych oraz rodzajów usług:

  • przedsiębiorstwa (mikro, małe, średnie) lub pracodawcy niebędący przedsiębiorcami posiadający siedzibę lub oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze, tj. w obrębie subregionu przemyskiego miasto Przemyśl, Jarosław, Przeworsk;
  • usługi rozwojowe w zakresie umiejętności cyfrowych;
  • usługi rozwojowe w zakresie umiejętności „zielonych”;
  • pracownicy w wieku powyżej 55 roku życia;
  • usługi rozwojowe prowadzące do uzyskania lub potwierdzenia kwalifikacji, o których mowa w art. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji zarejestrowanym w Zintegrowanym Rejestrze Kwalifikacji oraz posiadające nadany kod kwalifikacji.

Limity dofinansowania:

  • mikroprzedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi – 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo – 40 000 zł
  • małe przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi – 60%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo – 75 000 zł
  • średnie przedsiębiorstwo: poziom dofinansowania usługi – 50%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na przedsiębiorstwo – 100 000 zł
  • pracodawca nie będący przedsiębiorcą: poziom dofinansowania usługi – 70%, limit na jednego pracownika: 10 000 zł, limit na pracodawcę- 40 000 zł

Źródło: https://funduszuslugrozwojowych2.parr.pl/ogloszenie-o-ii-naborze-formularzy-zgloszeniowych-do-projektu-findusz-uslug-rozwojowych-ii-wsparcie-przedsiebiorcow-i-pracodawcow-oraz-ich-pracownikow-z-subregionu-przemyskiego

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.