Aktualności

Nasza działalność i misja

ZDZ w Przemyślu jest zarejestrowany w Rejestrze Instytucji Szkoleniowych prowadzonym przez Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie pod numerem 2.18/00003/2004, Krajowym Rejestrze Agencji Zatrudnienia pod numerem 5468 Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie, Ewidencji Szkół i Placówek Niepublicznych pod numerem E-43203/3/02 prowadzonej przez miasto Przemyśl.

ZDZ prowadzi szereg działań nieodpłatnych poprzez szkolenia, nadawanie uprawnień
i kwalifikacji zawodowych, doradztwo zawodowe, pośrednictwo pracy, pomoc w korzystaniu
ze środków europejskich, pomoc osobom indywidualnym i grupom na terenie Przemyśla
i w środowiskach wiejskich w zakresie poszukiwania swojego miejsca na rynku pracy, motywowanie przedsiębiorców co szkolenia pracowników we współpracy z izbami gospodarczymi i samorządami
o zasięgu regionalnym i krajowym (KIG, Konwent Gospodarczy, Izby Rzemieślnicze), udział
w konsultacjach społecznych programu rewitalizacji miasta Przemyśla, udział w konsultacjach krajowych dokumentów i rozwiązań na rzecz podnoszenia kwalifikacji zawodowych (Zintegrowany System Kwalifikacji, popytowo-podażowy system podnoszenia kwalifikacji zawodowych), działania
na rzecz grup defaworyzowanych (prowadzenie ośrodka pomocy dla osób z niepełnosprawnościami), promowanie zrównoważonego rozwoju lokalnego (promowanie Konwencji Karpackiej, spotkania robocze w organizacjach z miast partnerskich Przemyśla), wspieranie innych organizacji społecznych (wsparcie m.in. promocji i prowadzenia mediacji, prowadzenia ośrodka pomocy ofiarom przestępstw, prowadzenia ośrodka pomocy psychologicznej ofiarom wojny, punktu informacyjnego o Konwencji Karpackiej), promowanie turystyki i dziedzictwa kulturowego Przemyśla i wiele innych.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.