Aktualności

Uprawnienia UDT – częste pytania

Jakie są obecnie typy uprawnień na wózki?

Od dnia 1 czerwca 2019 r. wcześniejszy podział typów uprawnień na wózki I, II, III WJO został zastąpiony przez dwie kategorie zaświadczeń kwalifikacyjnych wydawanych przez UDT.

Obecnie obowiązujące poziomy kategorii uprawnień to:

 • niższa – na najczęściej spotykane wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków ze zmiennym wysięgiem oraz bez możliwości unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria II i III WJO),
 • wyższa – wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia, w tym te ze zmiennym wysięgiem oraz możliwością unoszenia osób wraz z ładunkiem (stara kategoria I WJO). Kategoria ta uprawnia również do obsługi wszystkich pozostałych typów wózków jezdniowych z kategorii niższej.

Jak długo są ważne uprawnienia z UDT – różne sprzęty.

Na 5-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – z wysięgnikiem lub możliwością unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

5-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

 • ładowarki teleskopowe;
 • wózki jezdniowe z możliwością unoszenia operatora i ładunku;
 • podesty ruchome przejezdne;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego i specjalnego);
 • żurawie samojezdne, wieżowe, szybkomontujące, pokładowe, pływające, szynowe, kolejowe i na pojazdach kolejowych.

Na 10-letni okres czasu wydaje się zaświadczenie kwalifikacyjne na obsługę wózków jezdniowych unoszących z mechanicznym napędem – bez wysięgnika i możliwości unoszenia operatora wraz z ładunkiem.

10-letni termin ważności dokumentów UDT obowiązuje dla urządzeń technicznych takich jak:

 • wózki wysokiego składowania;
 • wózki z siedziskiem;
 • wózki podestowe;
 • wózki prowadzone;
 • podesty ruchome stacjonarne, wiszące, masztowe, na pojazdach kolejowych;
 • układnice;
 • wyciągi towarowe;
 • suwnice, wciągniki i wciągarki (przeznaczenia ogólnego);
 • żurawie stacjonarne, przewoźne i przenośne.

Jak wygląda egzamin UDT na wózki?

Egzamin przeprowadzany jest w miejscu odbywania szkolenia, składa sią na niego:

 • część teoretyczna w formie testów złożonych z 15 pytań, z których na 11 należy odpowiedzieć prawidłowo. Czas na rozwiązanie zadań to 30 min. Pozytywny wynik teorii pozwala przystąpić do części praktycznej egzaminu UDT.
 • część praktyczna, podczas której należy poprawnie odpowiedzieć na pytanie związane z codzienną obsługą techniczną i wykazać się umiejętnością w zakresie obsługi urządzenia. Ćwiczenia odbywają się na naszym wózku, na placu manewrowym przy salach szkoleniowych. Wszystkie manewry przewidziane do egzaminu są omawiane i ćwiczone na kursie.

Co jeśli nie zdam egzaminu UDT?

Aby ponownie podejść do egzaminu UDT należy dokonać opłaty egzaminacyjnej i poczekać na wyznaczenie nowego terminu egzaminu.

Jak sprawdzę czy moje uprawnienia z UDT są ważne?

Sprawdzisz to na stronie https://www.udt.gov.pl/kwalifikacje-osob/wyk-zaw-kwa

Jakie uprawnienia otrzymam po ukończonym kursie?

Kursant po zdaniu egzaminu UDT otrzymuje Zaświadczenie Kwalifikacyjne UDT – dokument uprawniający do obsługi wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem. Uprawnienia są ważne na terenie całego kraju.

Czy z uprawnieniami UDT mogę pracować za granicą?

W zależności od kraju mogą występować różnice w uznawaniu kwalifikacji zawodowych.

Jak długo trzeba czekać na egzamin?

Urząd Dozoru Technicznego wyznacza termin egzaminu do 30 dni od dnia zgłoszenia.

Kiedy po zdaniu egzaminu otrzymam zaświadczenie?

Zaświadczenie kwalifikacyjne UDT wydaje i przesyła do nas ok. 3-4 tygodni. Niezwłocznie po otrzymaniu zaświadczeń informujemy kursantów o możliwości odbioru.

Czy do szkolenia potrzebne są badania lekarskie?

Do uczestnictwa w kursie kierujemy na badania lekarskie dla bezpieczeństwa. Koszt wynosi około 50zł.

Na jakiej podstawie wygasają „stare” uprawnienia?

Do 9 stycznia 2018 roku dopuszczalne było operowanie wózkami jezdniowymi na podstawie imiennych zezwoleń wydawanych przez zakład pracy. Jednak sytuacja ta zmieniła się za sprawą Rozporządzenia podpisanego 15 grudnia 2017 roku. Rozporządzenie zniosło imienne zezwolenia na wózki jezdniowe wystawiane pracownikom w firmach.

Wszyscy operatorzy posługujący się imiennymi zezwoleniami lub legitymacjami wydawanymi przez firmy szkoleniowe muszą podnieść swoje kwalifikacje i zdać państwowy egzamin po upływie wyznaczonych terminów. Po zdaniu egzaminu prowadzonego  przez komisję Urzędu Dozoru Technicznego otrzymają zaświadczenie uprawniające do obsługi wózka jezdniowego.

Do kiedy są ważne uprawnienia imienne?

Ważność imiennych uprawnień na wózki widłowe wygląda następująco:

•             Uprawnienia wydane do 31.12.2004r. będą ważne do 31.12.2023r.

•             Uprawnienia wydane do 31.12.2014r. należy przedłużyć przed upływem 31.12.2026r.

•             Uprawnienia wydane po 1.01.2015r. do 10.08.2018 będą uznawane za ważne nie dłużej niż do 31.12.2027r.

Niezależnie od wyżej podanych terminów zmiana pracodawcy powoduje automatyczną utratę ważności zezwoleń imiennych.

Co zmieniło się z ważnością uprawnień UDT?

W 2019 roku zostało wprowadzone Rozporządzenie określające termin ważności uprawnień wydawanych przez Urząd Dozoru Technicznego do obsługi urządzeń transportu bliskiego, w tym wózków jezdniowych, dostępne pod linkiem: https://isap.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20190001008

Co z ważnością zaświadczeń kwalifikacyjnych UDT wydawanych na czas nieokreślony?

Były one ważne do dnia 1 stycznia 2024 roku. Zalicza się do nich również zaświadczenia kwalifikacyjne wydane po przeprowadzeniu postępowania kwalifikacyjnego wszczętego i niezakończonego przed dniem 1 czerwca 2019 r. Aby przedłużyć  ważność uprawnień należało na 3 miesiące przed powyższym terminem, czyli do 30 września 2023 roku złożyć wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego.

Osoby, które nie przedłużyły ważności uprawnień UDT muszą od nowa, tj. po dniu 01.01.2024 r. uzyskać na nowo uprawnienia UDT.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.