Szkolenia indywidualne ze środków Funduszu Pracy

Zachęcamy osoby bezrobotne do składania wniosków o skierowanie na szkolenie indywidualne ze środków Funduszu Pracy.

Wnioski można składać gdy prowadzony jest nabór, skierowanie na szkolenie indywidualne może ubiegać się osoba bezrobotna, zarejestrowana w Powiatowym Urzędzie Pracy, która spełnia wszystkie wymienione przesłanki:

1. ma ustalony II profil pomocy lub I profil w uzasadnionych przypadkach,

2. potrzeba szkolenia wynika z jej Indywidualnego Planu Działania,

3. posiada uprawdopodobnienie zatrudnienia na okres co najmniej 1 miesiąca w pełnym wymiarze czasu pracy lub powierzenia innej pracy zarobkowej przez okres co najmniej 1 miesiąca z wynagrodzeniem miesięcznym brutto w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia od którego będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne lub zamierza podjąć działalność gospodarczą (z własnych środków) z przychodem w wysokości co najmniej minimalnego wynagrodzenia od którego będzie odprowadzana składka na ubezpieczenie społeczne.