PROJEKTY

Projekty w trakcie realizacji:

1. DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH.
ZDZ w Przemyślu posiada wpis do Bazy Usług Rozwojowych prowadzonej przez PARP, zachęcamy do korzystania z kursów z dofinansowaniem.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 70%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 16 000 zł
Małe przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 60%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 40 000 zł
Średnie przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 50%, limit na jednego pracownika: 8 000 zł, limit na przedsiębiorstwo - 80 000 zł

W przypadku osób i usług priorytetowych poziom dofinansowania jest wyższy o 10%.
Grupy osób i usług priorytetowych to m.in.:
a) usługi prowadzące do zdobycia lub potwierdzenia kwalifikacji,
b) pracownicy powyżej 50 roku życia,
c) pracownicy z wykształceniem na poziomie szkoły zawodowej, technikum lub liceum,
d) przedsiębiorstwa wysokiego wzrostu.

Przed skorzystaniem z dofinansowania usług rozwojowych w ramach warto opracować długofalowy plan rozwoju swojego przedsiębiorstwa. Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości myśląc o kompleksowej obsłudze mikro, małych i średnich przedsiębiorców prowadzi projekt wsparcia ekspercko-doradczego w tym zakresie. Od teraz każdy zainteresowany swoim rozwojem przedsiębiorca może dzięki udziałowi w projekcie:

* uzyskać profesjonalną analizę kompetencji własnych pracowników oraz rzetelne branżowe doradztwo,
* otrzymać przygotowany plan rozwoju, który pozwoli na precyzyjne określenie usługi rozwojowej dopasowanej do jego potrzeb, dzięki którym osiągnie zamierzone cele biznesowe określone w Planie,
* pozyskać dokument, wspierający jego wiarygodność w kontaktach z partnerami biznesowymi.

Obszar realizacji projektu: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski.

Uczestnikiem projektu mogą być pracownicy (umowa o pracę, zlecenie) przedsiębiorstw, które mają siedzibę, oddział albo miejsce wykonywania działalności gospodarczej na obszarze województwa podkarpackiego, w subregionie przemyskim, który obejmuje powiaty: miasto Przemyśl, powiat przemyski, powiat jarosławski, powiat przeworski, powiat lubaczowski. Oddział lub siedziba lub miejsce wykonywania działalności gospodarczej muszą być wpisane we właściwym rejestrze lub ewidencji na moment złożenia Formularza zgłoszeniowego.

2. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych.

Trwa rekrutacja - zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:

- stypendium szkoleniowe (530 zł brutto=netto),
- zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu i stażu(do 12zł/dzień),
- badania lekarskie,
- kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
- obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
- zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
- emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
- zdrowotnemu - składka wynosi 0zł,
- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

3. Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

W szkoleniu mogą uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim (czyli kwalifikujemy wykształcenie podstawowe, gimnazjalne, zawodowe, średnie - po liceum i technikum), w tym:
- osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
- osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach będą realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach!

W ramach projektu realizowane będą kursy w wymiarze:
* język angielski - 120 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

4. Bezpłatne kursy obsługi komputera.

Kto może wziąć udział w projekcie?
* osoby pracujące,
* rolnicy,
* osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* osoby na rencie, emeryturze,
* osoby uczące się,
* osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
* osoby w wieku 50 lat i więcej,
* osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych.

Co oferujemy?
W ramach Projektu zaplanowane są kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

Uczestnicy Projektu uczestniczą w 120 godzinach zegarowych szkolenia.

Poziom zajęć dopasowujemy każdorazowo do potrzeb Uczestników. Przewidziane jest 40 spotkań po 3h, średnio dwa – trzy dni w tygodniu w czasie max 4 miesięcy.
Kursy zostaną zorganizowane w miejscowościach, w których zbierze się największa liczba osób.

Uczestnikom projektu zapewnia się bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
# wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

Projekty zrealizowane:

I. FIO - Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć


II. ASOS.
Zakończono realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

Okres realizacji projektu od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W projekcie mogły brać udział osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów. Projekt obejmował nieodpłatne szkolenia z zakresu:

• udzielania I pomocy,
• obsługi komputera i Internetu,
• warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczno-teatralne.


III. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
* Tytuł projektu: „Będziemy działać skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r.
* Tytuł projektu: „Droga do skuteczności”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r. do 31.10.2013 r.
W ramach projektu przeszkolono członków OSP z terenu gminy Przemyśl.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
Poddziałnie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.
* Tytuł projektu: „Akademia potwierdzania kwalifikacji”.
W ramach projektu zorganizowano nieodpłatnie egzaminy na tytuł czeladnika lub mistrza.
dla osób pracujących i niepracujących zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego w kierunkach:
- budowlanym i instalacyjnym,
- gastronomicznym,
- metalowym,
- usługowym.
Okres realizacji projektu: I edycja od 01.01.2013 r. do 28.02.2014 r.; II edycja od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
* Tytuł projektu: „Dziś kwalifikacje – jutro praca”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Orły.
* Tytuł projektu: „Masz kwalifikacje – praca też będzie”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Żurawica.
* Tytuł projektu: „Jest możliwość podnieść kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Fredropol.
* Tytuł projektu: „Z kwalifikacjami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Tytuł projektu: „Pracuję i uzupełniam kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2009 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Tytuł projektu: „Uzupełnienie kwalifikacji drogą do sukcesu”.
Okres realizacji projektu od 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Więcej wiedzy – lepsza efektywność”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Działamy skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.02.2011 r. do 30.04.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3. Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego.
* Tytuł projektu: „Rozwój i dostosowanie oferty edukacyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu do potrzeb lokalnego rynku pracy”.
Okres realizacji projektu od 01.11.2008 r. do 30.06.2009 r.


* Tytuł projektu: „Szansa dla dorosłych”.
Okres realizacji projektu od 02.11.2008 r. do 31.07.2010 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Warsztaty edukacji zawodowej”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2008 r. do 30.06.2008 r.IV. Europejski Fundusz Społeczny. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
1. Tytuł projektu: „Nowy zawód - szansa i wyzwanie dla rolników”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2006 r. do 30.09.2007 r.


2. Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2006 r. do 30.09.2007 r.


3. Tytuł projektu: „Z umiejętnościami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.05.2005 r. do 31.05.2006 r.


V. Narodowy Bank Polski - Program Edukacji Ekonomicznej.
Tytuł projektu: „I Warsztaty Przedsiębiorczości”.
Okres realizacji projektu: I edycja od 27.08.2004 r. do 31.12.2004 r.; II edycja od 01.09.2005 r. - 31.05.2006 r.