PROJEKTY

Projekty w trakcie realizacji:

1. ZA 10% CENY - KURSY ZAWODOWE DLA WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH.
Od KWIETNIA - KURSY ZA 10% CENY - zapisz się już dziś (badamy zapotrzebowanie)!


Dofinansowane kursy wymagają wniesienia pieniężnego wkładu własnego.
W pierwszej kolejności realizowane będą grupy, na które zostanie zgłoszone największe zapotrzebowanie.

Do dofinansowania zostały wybrane szkolenia kończące się nadaniem certyfikatów/uprawnień zawodowych:
1. Spawacz - wybrane metody z uprawnieniami Instytutu Spawalnictwa.
2. Operatorzy ciężkiego sprzętu budowlanego - koparki, koparko-ładowarki, ładowarki, spycharki, walca drogowego z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
3. Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
4. Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew z uprawnieniami Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie
5. Kierowcy/konserwatorzy wózków jezdniowych, suwnic, żurawi przenośnych (HDS), dźwigów osobowych i towarowych, podestów ruchomych z uprawnieniami Urzędu Dozoru Technicznego.
Aktualnie prowadzone są zapisy telefoniczne. Po zorganizowaniu kompletnych grup będą prowadzone spotkania informacyjne i wypełniane formularze zgłoszeniowe.

2. DOFINANSOWANE KURSY ZAWODOWE DLA OSÓB PRACUJĄCYCH.
Limity dofinansowania:
Mikro przedsiębiorstwo: dofinansowanie - 100%.
Pozostałe przedsiębiorstwa: dofinansowanie - 80%.

U nas przedsiębiorca może otrzymać bezpłatne wsparcie, które obejmuje:

* analizę potrzeb przedsiębiorstwa i zaproponowanie odpowiednich usług szkoleniowych przez specjalistę ds. kursów i szkoleń,
* pomoc w pozyskaniu finansowania na szkolenia dla przedsiębiorstwa z różnorodnych środków (w tym Unii Europejskiej i krajowych),
* doradztwo i opiekę nad przedsiębiorstwem przez cały okres realizacji szkoleń,
* pomoc w szybkim rozliczeniu, przygotowaniu dokumentów i uzyskaniu refundacji,
* ograniczenie do minimum obsługi formalnej będącej po stronie przedsiębiorstwa.

Obszar realizacji projektu: całe województwo podkarpackie.

3. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 18-29.

Trwa rekrutacja - zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:

- stypendium szkoleniowe (540 zł netto=brutto),
- staż 3-mies. (1017 zł netto/mies.),
- zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu i stażu(do 12zł/dzień),
- badania lekarskie,
- kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
- obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
- zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
- emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
- zdrowotnemu - składka wynosi 0zł,
- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

4. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

Trwa rekrutacja - zapraszamy osoby bezrobotne do udziału w projektach obejmujących:

- stypendium szkoleniowe (1008 zł netto=brutto),
- staż 6-mies. (1017 zł netto/mies.),
- zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
- badania lekarskie,
- kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy (10dni x 8 godz./tyg., 3-4 x w tyg.),
- obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
- zajęcia z doradcą zawodowym.

Uczestnicy z tytułu pobierania stypendium szkoleniowego i stażowego podlegają ubezpieczeniu:
- emerytalnemu, rentowemu i wypadkowemu,
- zdrowotnemu - składka wynosi 0zł,
- nie opłacają zaliczek na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Projekty zrealizowane:

I. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych.

Projekty adresowane do osób bezrobotnych, których wsparcie obejmowało:

- zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

- certyfikowane kursy o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
- stypendium szkoleniowe,
- 3-6 mies. staże wraz z wypłatą stypendiów stażowych,
- zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
- badania lekarskie,
- obiady i przerwy kawowe podczas zajęć.

II. Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.

W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, z wykształceniem maksymalnie średnim, w tym:
- osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
- osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze:
* język angielski - 120 lub 240 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki - 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

III. Bezpłatne kursy obsługi komputera.

Udział w projekcie brały osoby z własnej inicjatywy zainteresowane zdobyciem, podniesieniem lub uzupełnieniem umiejętności i kompetencji komputerowych:

* osoby bezrobotne zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy,
* osoby na rencie, emeryturze,
* osoby uczące się,
* osoby pracujące z orzeczonym stopniem niepełnosprawności,
* osoby w wieku 25 lat i więcej o niskich kwalifikacjach,
* osoby w wieku 50 lat i więcej.

W ramach Projektu zaplanowane były 120-godzinne kursy komputerowe realizowane na poziomie podstawowym, obejmujące m.in. budowę komputera i urządzenia zewnętrzne, instalowanie/odinstalowywanie oprogramowania, obróbka grafiki, rozwiązywanie praktycznych problemów, MS Word, Excel, Internet, poczta elektroniczna i inne tematy niezbędne dla osób zainteresowanych praktycznymi aspektami obsługi komputera.

Kursy organizowane w miejscowościach, w których zbierze się największa liczba osób.

Uczestnikom projektu zapewniano bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatu,
# wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, bogaty podręcznik z zakresu obsługi komputera,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

IV. FIO - Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć


V. ASOS.
Zakończono realizację drugiej edycji projektu finansowanego ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. "Aktywna jesień życia - druga edycja".

Okres realizacji projektu od 01.06.2016 r. do 31.12.2016 r.

W projekcie mogły brać udział osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów. Projekt obejmował nieodpłatne szkolenia z zakresu:

• udzielania I pomocy,
• obsługi komputera i Internetu,
• warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczno-teatralne.


VI. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki - projekty własne.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
* Tytuł projektu: „Będziemy działać skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r.
* Tytuł projektu: „Droga do skuteczności”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r. do 31.10.2013 r.
W ramach projektu przeszkolono członków OSP z terenu gminy Przemyśl.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
Poddziałnie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.
* Tytuł projektu: „Akademia potwierdzania kwalifikacji”.
W ramach projektu zorganizowano nieodpłatnie egzaminy na tytuł czeladnika lub mistrza.
dla osób pracujących i niepracujących zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego w kierunkach:
- budowlanym i instalacyjnym,
- gastronomicznym,
- metalowym,
- usługowym.
Okres realizacji projektu: I edycja od 01.01.2013 r. do 28.02.2014 r.; II edycja od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
* Tytuł projektu: „Dziś kwalifikacje – jutro praca”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Orły.
* Tytuł projektu: „Masz kwalifikacje – praca też będzie”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Żurawica.
* Tytuł projektu: „Jest możliwość podnieść kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Fredropol.
* Tytuł projektu: „Z kwalifikacjami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.


Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Tytuł projektu: „Pracuję i uzupełniam kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2009 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałnie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Tytuł projektu: „Uzupełnienie kwalifikacji drogą do sukcesu”.
Okres realizacji projektu od 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Więcej wiedzy – lepsza efektywność”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Działamy skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.02.2011 r. do 30.04.2011 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3. Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego.
* Tytuł projektu: „Rozwój i dostosowanie oferty edukacyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu do potrzeb lokalnego rynku pracy”.
Okres realizacji projektu od 01.11.2008 r. do 30.06.2009 r.


* Tytuł projektu: „Szansa dla dorosłych”.
Okres realizacji projektu od 02.11.2008 r. do 31.07.2010 r.


Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Warsztaty edukacji zawodowej”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2008 r. do 30.06.2008 r.VI. Europejski Fundusz Społeczny. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
1. Tytuł projektu: „Nowy zawód - szansa i wyzwanie dla rolników”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2006 r. do 30.09.2007 r.


2. Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2006 r. do 30.09.2007 r.


3. Tytuł projektu: „Z umiejętnościami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.05.2005 r. do 31.05.2006 r.


VII. Narodowy Bank Polski - Program Edukacji Ekonomicznej.
Tytuł projektu: „I Warsztaty Przedsiębiorczości”.
Okres realizacji projektu: I edycja od 27.08.2004 r. do 31.12.2004 r.; II edycja od 01.09.2005 r. - 31.05.2006 r.