Zrealizowane projekty

Projekty zrealizowane:

1. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 18-29.

Projekty dla osób bezrobotnych, obejmujące następujące wsparcie:

– stypendium szkoleniowe,
– staż 4-mies. ze stypendium stażowym,
– zwrot kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– kurs o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć,
– zajęcia z doradcą zawodowym.

2. Bezpłatne kursy, staże dla osób bezrobotnych w wieku 30 plus.

Projekty adresowane do osób bezrobotnych, których wsparcie obejmowało:

– zajęcia z doradcą zawodowym i pośrednikiem pracy,

– certyfikowane kursy o tematyce zgodnej z potencjałem uczestnika i potrzebami lokalnego rynku pracy,
– stypendium szkoleniowe,
– 3-6 mies. staże wraz z wypłatą stypendiów stażowych,
– zwroty kosztów dojazdu dla osób spoza miejsca odbywania kursu (do 12zł/dzień),
– badania lekarskie,
– obiady i przerwy kawowe podczas zajęć.

3. Bezpłatne kursy ICT.
W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku aktywności zawodowej, w tym:
– osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze 120 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

4. Bezpłatne kursy języka angielskiego i niemieckiego.
W szkoleniu mogły uczestniczyć osoby zamieszkałe w województwie podkarpackim, w wieku 26-74, w tym:
– osoby w wieku 50 + (osoby bezrobotne, rolnicy, emeryci, renciści),
– osoby bezrobotne (zarejestrowane i niezarejestrowane w PUP), osoby bierne zawodowo.

Zajęcia w 10-cio osobowych grupach realizowane również na miejscu w wybranych wsiach i małych miejscowościach.

W ramach projektu realizowane były kursy w wymiarze:
* język angielski – 120 lub 240 godzin dydaktycznych,
* język niemiecki – 240 godzin dydaktycznych.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
# udział w szkoleniu i otrzymanie certyfikatów,
# wyprawkę kursową, książki dydaktyczne,
# przerwy kawowe w każdym dniu zajęć,
# egzaminy końcowe i certyfikaty.

5. FIO – Projekt dofinansowany ze środków Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich.

Od 01.03.2017 r. do 30.11.2017 r. zrealizowaliśmy projekt dla członków OSP, kandydatów na członków OSP i innych służb ratowniczych, który obejmował bezpłatne szkolenia w zakresie:
• Operator pilarek ze ścinką drzew.
• Ratowania zwierząt podczas akcji ratowniczych.
• Metodyki prowadzenia szkolenia praktycznego.

Uczestnikom projektu zapewniono bezpłatnie:
• udział w szkoleniu i ćwiczeniach
• wyprawkę i książki dydaktyczne
• poczęstunek w każdym dniu zajęć

6. ASOS.
Realizacja dwóch edycji projektów finansowanych ze środków Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej pn. „Aktywna jesień życia”.

Okres realizacji projektów od 01.06.2015 r. do 31.12.2016 r.

W projekcie mogły brać udział osoby w wieku 60+, zamieszkałe w powiecie przemyskim, mieście Przemyśl oraz gminie Dynów i mieście Dynów. Projekt obejmował nieodpłatne szkolenia z zakresu:

• udzielania I pomocy,
• obsługi komputera i Internetu,
• warsztaty rozwijające zainteresowania artystyczno-teatralne.

7. Europejski Fundusz Społeczny. Program Operacyjny Kapitał Ludzki – projekty własne.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
* Tytuł projektu: „Będziemy działać skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.06.2013 r. do 31.08.2013 r.
* Tytuł projektu: „Droga do skuteczności”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2013 r. do 31.10.2013 r.
W ramach projektu przeszkolono członków OSP z terenu gminy Przemyśl.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych.
Poddziałanie 9.6.1. Upowszechnienie kształcenia osób dorosłych w formach szkolnych.
* Tytuł projektu: „Akademia potwierdzania kwalifikacji”.
W ramach projektu zorganizowano nieodpłatnie egzaminy na tytuł czeladnika lub mistrza.
dla osób pracujących i niepracujących zamieszkałych na terenie miasta Przemyśla oraz powiatów: przemyskiego, jarosławskiego, lubaczowskiego w kierunkach:
– budowlanym i instalacyjnym,
– gastronomicznym,
– metalowym,
– usługowym.
Okres realizacji projektu: I edycja od 01.01.2013 r. do 28.02.2014 r.; II edycja od 01.01.2014 r. do 30.06.2015 r.

Priorytet VII Promocja integracji społecznej.
Działanie 7.3. Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji.
* Tytuł projektu: „Dziś kwalifikacje – jutro praca”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Orły.
* Tytuł projektu: „Masz kwalifikacje – praca też będzie”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2012 r. do 30.06.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Żurawica.
* Tytuł projektu: „Jest możliwość podnieść kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Fredropol.
* Tytuł projektu: „Z kwalifikacjami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.08.2012 r. do 31.10.2012 r.
Projekt skierowany był dla osób bezrobotnych oraz długotrwale bezrobotnych zamieszkałych na terenie gminy Przemyśl.

Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki.
Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie.
Poddziałanie 8.1.1. Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw.
Tytuł projektu: „Pracuję i uzupełniam kwalifikacje”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2009 r. do 31.12.2011 r.

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.
Poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy.
Tytuł projektu: „Uzupełnienie kwalifikacji drogą do sukcesu”.
Okres realizacji projektu od 01.07.2010 r. do 31.12.2011 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Więcej wiedzy – lepsza efektywność”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2011 r. do 31.05.2011 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Działamy skuteczniej”.
Okres realizacji projektu od 01.02.2011 r. do 30.04.2011 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.3. Upowszechnienie Formalnego Kształcenia Ustawicznego.
* Tytuł projektu: „Rozwój i dostosowanie oferty edukacyjnej Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Przemyślu do potrzeb lokalnego rynku pracy”.
Okres realizacji projektu od 01.11.2008 r. do 30.06.2009 r.

* Tytuł projektu: „Szansa dla dorosłych”.
Okres realizacji projektu od 02.11.2008 r. do 31.07.2010 r.

Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach.
Działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.
Tytuł projektu: „Warsztaty edukacji zawodowej”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2008 r. do 30.06.2008 r.

8. Europejski Fundusz Społeczny. Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego.
1. Tytuł projektu: „Nowy zawód – szansa i wyzwanie dla rolników”.
Okres realizacji projektu od 01.04.2006 r. do 30.09.2007 r.

2. Tytuł projektu: „Podnoszenie kwalifikacji zawodowych pracujących mieszkańców Podkarpacia”.
Okres realizacji projektu od 01.03.2006 r. do 30.09.2007 r.

3. Tytuł projektu: „Z umiejętnościami łatwiej”.
Okres realizacji projektu od 01.05.2005 r. do 31.05.2006 r.

9. Narodowy Bank Polski – Program Edukacji Ekonomicznej.
Tytuł projektu: „I Warsztaty Przedsiębiorczości”.
Okres realizacji projektu: I edycja od 27.08.2004 r. do 31.12.2004 r.; II edycja od 01.09.2005 r. – 31.05.2006 r.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.