Wypłacamy uczestnikom 551,31 zł za kurs Wizaż ze stylizacją rzęs i paznokci - dla pracujących

Trwa nabór do projektu dla osób pracujących w wieku 18-29, spełniających 1 z wymogów:

* osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę),

* osoby zamieszkujące w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do projektu,

* osoby zatrudnione na umowach krótkoterminowych to osoby zatrudnione na umowę wskazującą na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia, zawartej na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

* posiadające gospodarstwo rolne o powierzchni powyżej 2ha przeliczeniowych lub członkowie ich rodzin ubezpieczeni w KRUS, ukierunkowani na podjęcie zatrudnienia poza rolnictwem.Projekt ma na celu poprawę sytuacji uczestnika projektu na rynku pracy co rozumiane jest, jako:

· przejście z niepewnego do stabilnego zatrudnienia,

· przejście z niepełnego do pełnego zatrudnienia,

· zmiana pracy na inną, wymagającą wyższych kompetencji lub umiejętności lub kwalifikacji,

· awans w dotychczasowej pracy,

· zmiana pracy na wyżej wynagradzaną.Spełnianie w/w wymogów musi być udokumentowane przez zaświadczenie od pracodawcy po zakończeniu udziału uczestnika w kursie.