UPRAWNIENIA

Głównym atutem ZDZ w Przemyślu jest sprawdzony i doświadczony personel, współpraca z Państwowymi Instytutami i komisjami, a także własna, dostosowana do procesu dydaktycznego baza do zajęć teoretycznych i praktycznych.

U NAS ZDOBĘDZIESZ UPRAWNIENIA DO WYKONYWANIA ZAWODU W ZAKRESIE:


* OBSŁUGI I KONSERWACJI URZĄDZEŃ DŹWIGNICOWYCH - Świadectwa Kwalifikacyjne m.in. operatorów wózków jezdniowych, żurawi, suwnic itp.

egzaminy państwowe po kursach przeprowadzają Komisje Egzaminacyjne Urzędu Dozoru Technicznego lub Transportowego Dozoru Technicznego; w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwa Kwalifikacyjne.


* ELEKTROENERGETYKI I ENERGETYKI – G1 (elektroenergetyczne), G2 (energetyczne), G3 (gazowe)

egzamin przeprowadza Komisja Kwalifikacyjna powołana przy ZDZ w Przemyślu przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne uprawniające do eksploatacji lub dozoru określonych urządzeń, instalacji i sieci elektroenergetycznych i energetycznych.


* OBSŁUGI MASZYN DO ROBÓT ZIEMNYCH, BUDOWLANYCH I DROGOWYCH – Książka Operatora egzamin po zakończonym u nas kursie przeprowadza Komisja Egzaminacyjna Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego, w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują stosowne Świadectwo Kwalifikacyjne – Książkę Operatora - uprawniające do obsługi określonej maszyny lub urządzenia. * SPAWALNICTWA – wszystkich metod spawania
egzaminy przeprowadza Komisja Spawalnicza - w wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują: Książkę Spawacza oraz Świadectwo Kwalifikacyjnego Egzaminu Spawacza sygnowane przez Instytut Spawalnictwa a Gliwicach.


* TRANSPORTU
egzaminy państwowe po kursach przeprowadzane są przez odpowiednie instytucje: UDT, TDT, Urząd Marszałkowski.


a także certyfikaty potwierdzające umiejętności zawodowe w zakresie:

* INFORMATYKI - według standardów ECCC i ECDL
W wyniku pozytywnie zdanego egzaminu absolwenci otrzymują Certyfikaty potwierdzające kompetencje w zakresie technologii informatycznych na różnych poziomach zaawansowania.


* JĘZYKÓW OBCYCH - TELC, TGLS
Egzaminy sprawdzające kompetencje językowe uczestników kursów jak i osób zainteresowanych wyłącznie potwierdzeniem swoich umiejętności.


Rodzaje uprawnień posiadanych przez ZDZ w Przemyślu:

Szkolenie zgodnie z §25 i §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) - uprawnienie wydane przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego w Warszawie.
Organizowanie egzaminów zgodnie z §26 Rozporządzenia Ministra Gospodarki. z dn. 20.09.2001 r. (Dz.U. Nr 118, poz. 1263) - uprawnienie wydane przez Instytut Mechanizacji, Budownictwa i Górnictwa Skalnego
w Warszawie.
Szkolenie i egzaminowanie wg metody 111, 121, 131, 135, 311 określonej w normie ISO 857 i ISO 4063 - uprawnienie wydane przez członka EWF - Instytut Spawalnictwa w Gliwicach.
Szkolenie i egzaminowanie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 15.06.1999 r. (Dz.U. Nr 57, poz. 609) - uprawnienie do przeprowadzania kursów dokształcających w zakresie przewozu towarów niebezpiecznych wydane przez Marszałka Województwa Podkarpackiego.
Szkolenie zgodne z Rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dn. 20.09.2001 r. - uprawnienie wydane przez Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska.
Szkolenie kandydatów na instruktorów nauki jazdy i organizowanie egzaminów zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 18.05.1998 r. w sprawie szkolenia i egzaminowania instruktorów i egzaminatorów - uprawnienie wydane przez Prezydenta Przemyśla.
Szkolenie i organizowanie egzaminów na certyfikat kompetencji zawodowych - uprawnienie wydane przez Instytut Transportu Samochodowego.
Szkolenie przygotowujące do egzaminów na podstawie uzgodnienia z UDT i wg programu zatwierdzonego przez UDT w Warszawie.
Szkolenie oraz egzaminowanie- własna Państwowa Komisja Egzaminacyjna - zgodnie z §7 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 16.03.1998 r . (Dz.U. Nr 59, poz. 377) - uprawnie nie wydane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki.
Szkolenie oraz organizowanie egzaminów zgodnie z porozumieniem z dn. 22.06.2001 r. zgodnie
z porozumieniem zawartym z Polskim Towarzystwem Informatycznym.
Szczególne uprawnienia.