Tracą ważność uprawnienia bez UDT - operator wózków jezdniowych - zapraszamy na kurs uzupełniający

Dla osób posiadających już ukończone kursy bez certyfikatu wydawanego przez UDT - proponujemy 16 godzinny kurs przygotowujący do egzaminu na operatora wózków jezdniowych podnośnikowych wraz z przystąpieniem do egzaminu przed UDT.

Od dnia 14.10.2019r. weszło nowe Rozporządzenie zmieniające rozporządzenie w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym wydłużające termin ważności uprawnień operatorów wózków.

Uprawnienia wydawane na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów będą ważne według w/w rozporządzenia w nast:

1. wystawione do dnia 31 grudnia 2004 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2023 r.

2. wystawione do dnia 31 grudnia 2014 r. zachowują ważność nie dłużej niż do 31 grudnia 2026 r.

3. wystawione od dnia 1 stycznia 2015 r. zachowują ważność nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2027 r.

Po w/w datach do operowania wózkami podnośnikowymi będą dopuszczone tylko osoby posiadające uprawnienia wydawane przez Urząd Dozoru Technicznego.

Zapraszamy.