Znajdź kurs dla siebie

Kursy za 10% wartości dla każdego

Zdobądź uprawnienia w ZDZ

Aktualności

Indywidualne kursy i egzaminy

Dla osób ceniących sobie czas mamy propozycję szkoleń przygotowywanych pod indywidualne potrzeby w komfortowej formule. Oszczędzając czas możesz udoskonalić swoje umiejętności bez oczekiwania na termin szkolenia grupowego. Indywidualnie wybierasz moduły szkolenia, które interesują cię najbardziej. Możesz także skorzystać ze szkolenia lub egzaminu walidującego posiadane kompetencje online w dogodnym dla Ciebie czasie. Kto może być uczestnikiem? Każdy. Zazwyczaj kursy indywidualne wybierane są przez osoby: planujące podjęcie własnej działalności gospodarczej i chcące w szybkim tempie potwierdzić kwalifikacje,przed podjęciem zatrudnienia, aby poczuć się pewniej,na urlopach, aby zdobyć nowe umiejętności,powracające na krótki czas z wyjazdu zagranicznego,wybierające zawody niszowe (zegarmistrz, krawiec, szewc, renowator zabytków),odnawiające uprawnienia (np. uprawnienia energetyczne gr. I, II, III, spawacze...),pracownicy oddelegowani na czas szkolenia (konieczność szybkiego zdobycia nowych uprawnień). Jakie kierunki kursów? Najczęściej organizujemy kursy dla pojedynczych osób w zawodach rzemieślniczych. Miejsce szkolenia, cena i termin są ustalane indywidualnie z uczestnikiem. Formuła w/w zajęć zapewnia bezpośredni kontakt uczestnika z prowadzącym zajęcia mistrzem. Popularne kierunki szkoleń indywidualnych:* Kosmetyczka.* Fryzjer.* Obsługa kas fiskalnych. * Kadry i płace.* Księgowość wspomagana komputerowo.* Wulkanizator. * Mechanik pojazdów samochodowych. * Lakiernik. * Blacharz samochodowy. * Dekarz. * Cukiernik. * Kucharz małej gastronomii. * Inne, o których nam powiesz. Jak długo trwa przygotowanie takich kursów? Od ręki. Po konsultacji telefonicznej lub osobistej wizycie, jesteśmy gotowi do uruchomienia jak najszybciej całej logistyki szkolenia. Jak dowiedzieć się więcej? Najlepiej do nas zadzwonić lub odwiedzić osobiście biuro przy ul. Wilsona 12. Zapraszamy!

Młodzi z POWER-em!

Całkowita wartość wsparcia to 4320 zł za 3-mies. staż i 689 zł za szkolenie DLA OSÓB 18-29 - TRWA REKRUTACJA! Zapisy dla młodych - atrakcyjne kursy i 3-mies. staże.Trwa nabór do projektu skierowanego do osób 18-29 niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz: * Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.* Renomowane certyfikaty.* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.* 3-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.* Wynagrodzenie dla opiekuna każdego stażysty po stronie pracodawcy, wypłacane za każdy miesiąc.* Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.* Ubezpieczenie NNW.* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.* Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.Projekt jest adresowany głównie do osób z kategorii Młodzież NEET (ang. not in employment, education or training).Wymagane jest spełnianie łącznie poniższych kryteriów:* Nie brałem/brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.* Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolę (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.* Nie pracuję ( tj. jestem osobą bierną zawodowo).W projekcie mogą uczestniczyć także osoby pracujące:* dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. lub osoby zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu,* dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-prawnej) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatrudnione w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,* zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu.Zapraszamy serdecznie!Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.

Inkubator biznesu

Oferujemy innowacyjną i kompleksową usługę wynajmu biur stacjonarnych oraz biur wirtualnych: * Wynajem pomieszczeń biurowych i sal szkoleniowych (również na godziny) w najniższych cenach w mieście.* Gotowe, umeblowane pomieszczenia wyposażenie w sprzęt komputerowy i biurowy.* Dostęp do Internetu światłowodowego 300MB/s.* Wsparcie w podnoszeniu kompetencji pracowników wraz z możliwością uzyskania dofinansowań.* Agencja zatrudnienia oferująca doradztwo zawodowe, staże, projekty unijne.* Tworzenie biznes planów dla osób planujących własną działalność gospodarczą.* Biuro rachunkowe na miejscu prowadzące kompleksową obsługę finansową i kadrową.* Przedszkole „Kraina Maluszka” czynne od 6:00 do 18:00.* Bezpłatny parking.* 150 m od Galerii Sanowej.

Certyfikowana gastronomia

Informujemy o trwającym naborze na szkolenia w następujących zawodach: - Kucharz.- Kelner.- Bufetowy –barman.Osoby kwalifikujące się do udziału w szkoleniu:- ukończone 18 lat,- zamieszkałe na terenie województwa podkarpackiego,- nie prowadzące własnej działalności gospodarczej oraz gospodarstwa rolnych powyżej 5ha przeliczeniowych,- osoby wyrażające chęć uczestnictwa w szkoleniu z własnej inicjatywy.Uzyskane kwalifikacje: Certyfikat po zaliczonym egzaminie sprawdzającym Izby Rzemieślniczej.Przebieg szkolenia: zajęcia teoretyczne i praktyczne prowadzone przez renomowanych trenerów.Zapewniamy produkty do szkolenia i bazę szkoleniową.Lokalizacja: zgłoszone miejscowości z obszaru województwa podkarpackiego.Uczestnicy: pełnoletnie osoby niepracujące i pracujące, z wyłączeniem prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą.Całkowity koszt udziału w szkoleniu łącznie z egzaminem i certyfikatem – po uzyskaniu dofinansowania 250 zł.Planowany termin realizacji szkolenia: druga połowa 2021 r.Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy:* Zajęcia z twórczym zespołem instruktorów w przyjaznej atmosferze.* Profesjonalne produkty do ćwiczeń.* Komplet materiałów szkoleniowych.* Przerwy kawowe.* Egzaminy i wydanie uprawnień zawodowych.Jest możliwość skompletowania grup w wybranej lokalizacji, z udziałem proponowanych trenerów oraz opracowania indywidualnego harmonogramu szkolenia.

Nabory z Krajowego Funduszu Szkoleniowego

Budżet Krajowego Funduszu Szkoleniowego w 2021 roku to olbrzymie środki dostępne dla przedsiębiorców zainteresowanych szkoleniami. Już dziś warto zadbać o przygotowanie wniosku. Pomagamy we wszystkich formalnościach, począwszy od zbadania potrzeb szkoleniowych do doboru szkoleń oraz wypełnienia i uzasadnienia wniosku. ZDZ w Przemyślu spełnia wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych w ramach funduszy KFS (Krajowego Funduszu Szkoleniowego): Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Kto może skorzystać? O środki z KFS 2021 może wystąpić każdy pracodawca zatrudniający pracowników na podstawie umowy o pracę. Podmioty wyłączone z programu, czyli prowadzące działalność gospodarczą i niezatrudniające pracowników w ramach umowy o pracę. Wysokość dofinansowania Wysokość dofinansowania na sfinansowanie kształcenia ustawicznego pracodawców i ich pracowników wynosi: 80% kosztów, ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika,100% kosztów – w przypadku mikroprzedsiębiorcy (do 10 osób zatrudnionych) – ale nie więcej niż do wysokości 300% przeciętnego wynagrodzenia w danym roku na jednego uczestnika. Pozostali pracodawcy otrzymają 80% dofinansowania. Priorytety wydatkowania Krajowego Funduszu Szkoleniowego w roku 2021 KFS - priorytety: wsparcie kształcenia ustawicznego osób zatrudnionych w firmach, które na skutek obostrzeń zapobiegających rozprzestrzenianiu się choroby COVID-19, musiały ograniczyć swoją działalność;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników służb medycznych, pracowników służb socjalnych, psychologów, terapeutów, pracowników domów pomocy społecznej, zakładów opiekuńczo-leczniczych, prywatnych domów opieki oraz innych placówek dla seniorów/osób chorych/niepełnosprawnych, które bezpośrednio pracują z osobami chorymi na COVID-19 lub osobami z grupy ryzyka ciężkiego przebiegu tej choroby;wsparcie kształcenia ustawicznego w zidentyfikowanych w danym powiecie lub województwie zawodach deficytowych;wsparcie kształcenia ustawicznego osób po 45 roku życia;wsparcie kształcenia ustawicznego osób powracających na rynek pracy po przerwie związanej ze sprawowaniem opieki nad dzieckiem;wsparcie kształcenia ustawicznego w związku z zastosowaniem w firmach nowych technologii i narzędzi pracy, w tym także technologii i narzędzi cyfrowych;wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które nie posiadają świadectwa ukończenia szkoły lub świadectwa dojrzałości;wsparcie realizacji szkoleń dla instruktorów praktycznej nauki zawodu bądź osób mających zamiar podjęcia się tego zajęcia, opiekunów praktyk zawodowych i opiekunów stażu uczniowskiego oraz szkoleń branżowych dla nauczycieli kształcenia zawodowego. Priorytety Rady Rynku Pracy dla rezerwy KFS: wsparcie kształcenia ustawicznego skierowane do pracodawców zatrudniających cudzoziemców;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników zatrudnionych w podmiotach posiadających status przedsiębiorstwa społecznego, wskazanych na liście przedsiębiorstw społecznych prowadzonej przez MRiPS, członków lub pracowników spółdzielni socjalnych lub pracowników Zakładów Aktywności Zawodowej;wsparcie kształcenia ustawicznego osób, które mogą udokumentować wykonywanie przez co najmniej 15 lat prac w szczególnych warunkach lub o szczególnym charakterze, a którym nie przysługuje prawo do emerytury pomostowej;wsparcie kształcenia ustawicznego pracowników Centrów Integracji Społecznej (CIS), Klubów Integracji Społecznej (KIS), Warsztatów Terapii Zajęciowej (WTZ);wsparcie kształcenia ustawicznego osób z orzeczonym stopniem niepełnosprawności;wsparcie kształcenia ustawicznego osób dorosłych w nabywaniu kompetencji cyfrowych.

Baza Usług Rozwojowych – PARP

SZKOLENIA DLA WSZYSTKICH ZA 200 ZŁ Uczestnicy: Każda osoba pełnoletnia bez względu na status na rynku pracy ma możliwość samodzielnego wyboru dla siebie szkolenia kończącego się egzaminem. Pracownicy mogą korzystać z kursów bez wiedzy i pośrednictwa pracodawcy. Sam decydujesz o wyborze szkolenia. Wystarczy zgłosić się do ZDZ. Projekt wyłącza niestety z udziału osoby prowadzące jednoosobową działalność gospodarczą. Kierunki szkolenia: Operator wózków jezdniowych.Operator CNC.Spawacz MAG.Spawacz TIG.Spawacz gazowy.Spawacz elektrodą otuloną.Operator koparki.Operator koparko-ładowarki.Operator ładowarki.Operator spycharki.Operator walca drogowego.Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych.Drwal-operator pił mechanicznych do ścinki drzew.Elektromonter.Palacz.Operator żurawi przenośnych (HDS). Uczestnicy zobowiązani są do wpłacenia wkładu własnego w wysokości 200zł ( 10% wartości szkolenia). Uczestnikom zakwalifikowanym do projektu zapewniamy: Zajęcia teoretyczne i praktyczne z profesjonalnym zespołem szkoleniowców.Egzaminy i wydanie certyfikatów potwierdzających uzyskanie kwalifikacji zawodowych.Przerwy kawowe. ZDZ w Przemyślu jest zweryfikowanym przez PARP dostawcą szkoleń, którego usługi edukacyjne w Bazie Usług Rozwojowych. Spełniamy wszystkie wymagania stawiane dostawcom usług szkoleniowych zweryfikowane podczas audytu przeprowadzonego na zlecenie PARP wykonane przez niezależną firmę audytorską. Prowadzimy działalność szkoleniową zgodnie z wpisem w RIS i KRS.Nasz wzór zaświadczenia o ukończeniu szkolenia jest zgodny z wymogami MEN.Nadajemy uznane kwalifikacje zawodowe.Posiadamy znak jakości MSUES – potwierdzający jakość przeprowadzanych szkoleń. Aby uzyskać szczegółowe informacje oraz pomoc w dopełnieniu formalności - już dziś zapraszamy do kontaktu z jednym z naszych doradców. Liczba środków oraz terminy naborów są limitowane. Sprawdź polecane szkolenia z BUR. Wybierz dowolny kurs z naszej oferty kończący się egzaminem.Skontaktuj się z nami.Skompletuj wymagane dokumenty, my w tym pomożemy.Weź udział w naborze.Zapisz się na szkolenie.Zrealizuj szkolenie.Oceń szkolenie.Zapłać za szkolenie dopiero na sam koniec.

MAJ 2021 – PLAN KURSÓW

Zapisy na szkolenia prowadzimy na bieżąco, możliwe są również inne terminy, po wcześniejszym uzgodnieniu. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO * 14.05.2021 Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.* 14.05.2021 Obsługa podestów ruchomych.* 14.05.2021 Obsługa żurawi przenośnych HDS.* 14.05.2021 Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO * 24.05.2021 Operator koparko-ładowarki.* 24.05.2021 Operator koparki jednonaczyniowej.* 24.05.2021 Operator ładowarki jednonaczyniowej.* 24.05.2021 Operator walca drogowego.* 24.05.2021 Operator spycharki.* 24.05.2021 Montażysta rusztowań budowlano-montażowych metalowych. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ INSTYTUT SPAWALNICTWA 13.05.2021 Spawanie łukowe elektrodą otuloną - metoda numer 111. 13.05.2021 Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) - metoda numer 131. 13.05.2021 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) - metoda numer 135. 13.05.2021 Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) - metoda numer 138. 13.05.2021 Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) - metoda numer 141. 13.05.2021 Spawanie gazowe blach - metoda numer 311. 13.05.2021 Spawanie gazowe rur - metoda numer 311. 13.05.2021 Ręczne cięcie tlenowe. 13.05.2021 Ręczne cięcie plazmowe. 31.05.2021 Weryfikacja uprawnień spawalniczych - świadectwo egzaminu jest ważne 3 lata. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ POWOŁANĄ PRZEZ URZĄD REGULACJI ENERGETYKI 17.05.2021 Uprawnienia energetyczne GR I - egzamin w formie zdalnej – jest również dostępny w uzgodnionym terminie na bieżąco "od ręki". 17.05.2021 Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I. 17.05.2021 Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II. 17.05.2021 Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III. KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJE PROWADZONE PRZEZ ZDZ W PRZEMYŚLU 17.05.2021 Kosmetyczka ze stylizacją paznokci. 17.05.2021 Fryzjer. 17.05.2021 Kucharz. 17.05.2021 Krawiec. 18.05.2021 Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (280 godz.) wraz z praktyką w żłobku. 18.05.2021 Księgowość - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze. 18.05.2021 Kadry i płace - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy w biurze. 24.05.2021 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC. 24.05.2021 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie - szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).24.05.2021 Obsługa kas fiskalnych (różne modele - od małych do największych, kasy on-line, 3 dni intensywnych zajęć). KURSY CERTYFIKOWANE PRZEZ KOMISJĘ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO 24.05.2021 Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.

Bezpłatne kursy komputerowe

Rekrutujemy do projektu obejmującego BEZPŁATNE KURSY ICT! Zajęcia prowadzone są w przyjaznej, bezstresowej atmosferze przez doświadczonych instruktorów. Zapisy trwają na bieżąco - są wolne miejsca na kolejne grupy! CEL GŁÓWNY PROJEKTU: Głównym celem projektu jest uzyskanie kwalifikacji cyfrowych na pełnym poziomie zaawansowania „A”, potwierdzonych certyfikatem zewnętrznym poprzez udział w szkoleniach TIK, zgodnych z Ramą Kompetencji Cyfrowych DIGCOMP, zakończonych procesem walidacji i certyfikacji. Szkolenia w dużych, przestronnych salach wykładowych. SPOSÓB REALIZACJI ZAJĘĆ: Grupy szkoleniowe: 10-os. Ilość godzin przypadająca na 1 grupę: 25 spotkań po 4h dydaktyczne = łącznie 100 godzin dydaktycznych. Każde szkolenie kończy się egzaminem i wydaniem renomowanego certyfikatu. Realizacja zajęć: w tygodniu, weekendy – wg ustalonego harmonogramu – 4 godz. (45 min.) / 1 dzień, 2-3 razy w tygodniu. KRYTERIA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE: Uczestnikiem zajęć może zostać osoba spełniająca łącznie poniższe kryteria: * ma ukończone 25 lat, * nie prowadzi działalności gospodarczej, * nie uczestniczył/a w podobnym wsparciu w innym projekcie finansowanym z EFS, * zamieszkuje (w rozumieniu KC) uczy się/pracuje na terenie województwa podkarpackiego, * z własnej inicjatywy jest zainteresowany/a nabyciem, uzupełnieniem lub podwyższeniem umiejętności, kompetencji lub kwalifikacji cyfrowych. W projekcie mogą wziąć udział m.in. osoby z następujących grup: * osoby pracujące, * NOWOŚĆ ! osoby z wyższym wykształceniem (w poprzednich projektach te osoby były wykluczone ze wsparcia), * osoby bezrobotne - zarejestrowane i niezarejestrowane w Powiatowym Urzędzie Pracy, * osoby na rencie, emeryturze, * osoby uczące się, * osoby w wieku 25 lat i więcej, * osoby w wieku 50 lat i więcej. W RAMACH PROJEKTU ZAPEWNIAMY BEZPŁATNIE: * udział w szkoleniu i certyfikacji, * wydanie renomowanego certyfikatu z zakresu ICT, * wyprawkę kursową, w tym: teczka, notes/zeszyt, długopis, pendrive 8 GB, * przerwy kawowe w każdym dniu zajęć.

Jak pracujemy

Poniżej przedstawiamy listę szkoleń jakie są zamieszczone w naszej bazie. Jeżeli interesuje Cię konkretne szkolenie, możesz wyszukać je za pomocą wyszukiwarki, która znajduje się na stronie głównej.

Na czym skorzystasz u nas

Organizujemy kursy zawodowe nadające profesjonalne kwalifikacje do wykonywania pracy w Polsce, Unii Europejskiej i innych krajach.

Szkolimy w krótkim czasie i przyjaznej atmosferze, koncentrując się na umiejętnościach praktycznych i wysokich wynikach zdawalności uczestników.

Nasi doradcy zawodowi udzielają bezpłatnie informacji o zawodach, bezpłatnych projektach, uprawnieniach i certyfikatach niezbędnych na rynku pracy. Zapraszamy do odwiedzenia naszego biura lub kontaktu telefonicznego.

KURSY I UPRAWNIENIA

Uzyskaj przydatne Tobie umiejętności, zadbaj o siebie.

Popularne branże

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Maszyny do robót ziemnych i drogowych, pompy do betonu

Kursy zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Instytutu Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Operator koparki jednonaczyniowej klasy III
 • 05.05.2021 Operator koparki jednonaczyniowej klasy I
 • 05.05.2021 Operator ładowarki jednonaczyniowej klasy III
 • 05.05.2021 Operator koparkoładowarki

Wózki, eksploatacja dźwignic

Wózki, eksploatacja dźwignic

Kursy zakończone są egzaminami państwowymi przed komisją Urzędu Dozoru Techniczego wraz z wydaniem stosownych uprawnień.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Kierowca wózków jezdniowych z napędem silnikowym
 • 05.05.2021 Operator suwnic
 • 05.05.2021 Operator żurawi przenośnych
 • 05.05.2021 Operator podestów ruchomych

Spawanie, obróbka metali, CNC

Spawanie, obróbka metali, CNC

Zajęcia na profesjonalnym sprzęcie, maksimum praktyki, dostęp do dowolnej ilości materiału podczas zajęć. Umiejętności spawaczy certyfikuje u nas Instytut Spawalnictwa.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Spawanie metodą MAG, TIG, gazowe, elektryczne
 • 05.05.2021 Ręczny przecinacz plazmą
 • 05.05.2021 Tokarz-frezer
 • 05.05.2021 Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Uprawnienia energetyczne gr. I, II, III

Mamy własną komisję egzaminacyjną nadającą uprawnienia w grupie I, II, III.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Elektryk - monter systemów fotowoltaicznych
 • 05.05.2021 Uprawnienia energetyczne grupy I.
 • 05.05.2021 Uprawnienia energetyczne grupy II.
 • 05.05.2021 Uprawnienia energetyczne grupy III.

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Transport, ADR, mechanika pojazdów

Kursy ADR cieszą się u nas prawie 100% zdawalnością.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 ADR - przewóz materiałów niebezpiecznych
 • 05.05.2021 Obsługa stacji paliw, magazynowanie materiałów niebezpiecznych, obsługa akumulatorów
 • 05.05.2021 Wulkanizator
 • 05.05.2021 Lakiernik samochodowy

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Rachunkowość, kadry, własny biznes

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w biurze rachunkowym.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Rachunkowość
 • 05.05.2021 Kadry i płace
 • 05.05.2021 Kasjer walutowy
 • 05.05.2021 Fakturowanie komputerowe

Opieka i ochrona zdrowia

Opieka i ochrona zdrowia

Każda opiekunka odbywa zajęcia praktyczne w przedszkolach i żłobkach.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
 • 05.05.2021 Umiejętności analityczne na potrzeby restrukturyzacji izarządzania rozwojem placówki
 • 05.05.2021 Zarządzanie zasobami ludzkimi w placówce medycznej
 • 05.05.2021 Komunikacja wewnętrzna izewnętrzna w placówce medycznej(w tym m.in. zpacjentem i rodziną, radzenie sobie ze stresem iprzeciwdziałanie wypaleniu zawodowemu)

Gastronomia i kulinaria

Gastronomia i kulinaria

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w prawidziwych kuchniach przemyskich lokali.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Pomoc kuchenna z elementami carvingu
 • 05.05.2021 Cukiernik
 • 05.05.2021 Kucharz
 • 05.05.2021 Kelner-barman-barista

Leśnictwo i ogrodnictwo

Leśnictwo i ogrodnictwo

Zapewniamy praktykę w lesie.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Drwal - pilarz
 • 05.05.2021 Operator pił mechnicznych do ścinki drzew
 • 05.05.2021 Obsługa kos spalinowych
 • 05.05.2021

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Turystyka, hotelarstwo, wypoczynek

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Zarządzanie w Bed & Breakfast
 • 05.05.2021 Marketing internetowy w hotelarstwie
 • 05.05.2021 Orgzanizacja aktywnego wypoczynku
 • 05.05.2021 Wychowawca kolonijny

Usługi i rzemiosło

Usługi i rzemiosło

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy z mistrzem.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Kurs kroju i szycia
 • 05.05.2021 Stolarz meblowy
 • 05.05.2021 Tapicer
 • 05.05.2021 Wędliniarz

Różne, inne specjalności

Różne, inne specjalności

Opisz umiejętności jakie chcesz posiadać, a my stworzymy szkolenie.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021
 • 05.05.2021
 • 05.05.2021
 • 05.05.2021

Budownictwo

Budownictwo

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy na budowach oraz w przygotowanych warsztatach.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Technolog robót wykończeniowych w budownictwie
 • 05.05.2021 Murarz-zbrojarz-betoniarz
 • 05.05.2021 Glazurnik
 • 05.05.2021 Cieśla-dekarz

Akademia piękna

Akademia piękna

Szkolenia w rzeczywistych warunkach pracy w salonach urody i SPA.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Stylizacja paznokci
 • 05.05.2021 Stylizacja brwi i rzęs
 • 05.05.2021 Laminacja brwi

Pedagogika i rozwój osobisty

Pedagogika i rozwój osobisty

Szkolenia instruktorów praktycznej nuaki zawodu.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Instruktor praktycznej nauki zawodu
 • 05.05.2021 Mediacje rówieśnicze
 • 05.05.2021 Metoda design thinking
 • 05.05.2021

Technologie komputerowe

Technologie komputerowe

Szkolenia informatyczne dla początkujących, seniorów i nie tylko.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 WORD dla zapracowanych
 • 05.05.2021 Praktyczne wykorzystanie EXCELa w pracy biurowej
 • 05.05.2021 Podstawy obsługi komputera
 • 05.05.2021 Grafika komputerowa

BHP, p.poż.

BHP, p.poż.

Szkolenia prowadzone stacjonarnie i online.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 BHP okresowe dla pracodawców i innych osób kierujących pracownikami
 • 05.05.2021 BHP okresowe dla pracowników zatrudnionych na stanowiskach robotniczych
 • 05.05.2021 BHP okresowe dla pracowników administracyjno-biurowych i innych
 • 05.05.2021 Szkolenie BHP okresowe dla pracowników służby bezpieczeństwa i higieny pracy i osób wykonujących zadania tej służby

Sprzedaż, waluty, marketing

Sprzedaż, waluty, marketing

Szkolenia na sprzęcie i oprogramowaniu stosowanym w rzeczywistych warunkach pracy w sklepach, kantorach i hurtowniach.

Najbliższe terminy:
 • 05.05.2021 Obsługa kas fiskalnych i innych urządzeń sklepowych
 • 05.05.2021 Kasjer walutowy
 • 05.05.2021 Sprzedawca - fakturzysta -
 • 05.05.2021 Kontroler jakości

Płatności

Opłat za kurs należy dokonywać na rachunek bankowy:

Odbiorca:

Zakład Doskolenia Zawodowego w Przemyślu ul. Wilsona 12, 37-700 Przemyśl

Nazwa Banku:

BANK PEKAO S.A. I ODDZIAŁ W PRZEMYŚLU

Numer Konta:

46 1240 2568 1111 0010 9604 5188

W tytule proszę wpisać “Opłata za kurs .....” (należy podać nazwę kursu oraz imię i nazwisko uczestnika)

SZKOLIMY PRZEZ PRAKTYKĘ.

W przyjaznych warunkach zdobywasz szybko konkretne kompetencje zawodowe.

Nasz personel prowadzi Cię przez cały proces szkolenia, aż do przekazania dokumentów.

Ćwiczysz na profesjonalnym sprzęcie w realnym środowisku pracy.

Zapewniamy Tobie wysoką zdawalność poprzez solidne przygotowanie do certyfikacji.

Bądź na bieżąco

Dołącz do nas na facebooku

Maj – plan kursów

Liczymy na złagodzenie obostrzeń. Wrócimy do realizacji szkoleń tak szybko jak to możliwe.

Zbliżające się kursy

05.05.2021

Spawacz MAG

80H

Szkolenie spawaczy oraz weryfikacja uprawnień dla osób posiadających już kwalifikacje spawalnicze

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Operator ładowarki jednonaczyniowej kl. III

134H

Egzamin przeprowadzony przez komisję IMBiGS

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Kierowca wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia.

49H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Obsługa podestów ruchomych.

40H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Obsługa żurawi przenośnych HDS.

40H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Obsługa suwnic, wciągników i wciągarek.

40H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Operator koparko-ładowarki kl. III wszystkie

134H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

03.01.2021

Operator koparki jednonaczyniowej kl. III

134H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

03.01.2021

Operator walca drogowego kl. II wszystkie

102H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Operator spycharki kl. III

134H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Operator równiarek kl. I wszystkie

134H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Przecinarki do nawierzchni dróg kl. III wszystkie

36H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Pompy do mieszanki betonowej kl. III wszystkie

78H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Wielozadaniowe nośniki osprzętów

134H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Rusztowania budowlano-montażowe metalowe - montaż i demontaż

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie łukowe elektrodą otuloną – metoda numer 111.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie metodą MIG (elektrodą topliwą w osłonie gazu obojętnego) – metoda numer 131.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego) – metoda numer 135.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie metodą MAG (elektrodą topliwą w osłonie gazu aktywnego drutem proszkowym o rdzeniu metalicznym) – metoda numer 138.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie metodą TIG (elektrodą nietopliwą w osłonie argonu) – metoda numer 141.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie gazowe blach – metoda numer 311.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Spawanie gazowe rur – metoda numer 311.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Ręczne cięcie tlenowe.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Ręczne cięcie plazmowe.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Weryfikacja uprawnień spawalniczych

2H

egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Uprawnienia energetyczne GR I

16H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Elektryk + uprawnienia energetyczne grupy I.

40H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Palacz + uprawnienia energetyczne grupy II.

24H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Monter instalacji gazowych +uprawnienia energetyczne grupy III.

60H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Operator obrabiarek sterowanych numerycznie CNC.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Technolog robót wykończeniowych w budownictwie – szkolenie w rzeczywistym środowisku pracy (płyty g-k, szpachlowanie, malowanie, płytki).

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Kucharz.

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Opiekunka w żłobku lub klubie dziecięcym (wraz z praktyką w żłobku).

280H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Obsługa kas fiskalnych

24H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Księgowość

90H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Kadry i płace

60H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Przewóz towarów niebezpiecznych ADR.

20H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Krawiec

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Kosmetyczka ze stylizacją paznokci

80H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

05.05.2021

Drwal - Operator pił mechanicznych do ścinki drzew

110H

szkolenie i egzamin również w formie zdalnej - są dostępne na bieżąco "od ręki"

SPRAWDŹ SZCZEGÓŁY

Dofinansowania i projekty

Naszym klientom zapewniamy doradztwo w zakresie możliwości pozyskania dofinansowania na szkolenia.

Strona korzysta
z plików Cookies.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na ich używanie.