Najbardziej popularneWYBRANE KURSY
NAZWA KURSU EFEKTY KSZTAŁCENIA, ZARYS PROGRAMU I RAMY CZASOWE, WYMAGANIA WSTĘPNE.
OPERATOR WIELOZADANIOWYCH NOŚNIKÓW OSPRZĘTÓW. EFEKTY KSZTAŁCENIA: W zakresie wiedzy: zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania wielozadaniowych nośników osprzętów, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry wielozadaniowych nośników osprzętów, podstawy obsługiwania wielozadaniowych nośników osprzętów, instrukcję obsługi wielozadaniowych nośników osprzętów, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania wielozadaniowych nośników osprzętów, podział i przeznaczenie wielozadaniowych nośników osprzętów, zasady przygotowania terenu do pracy wielozadaniowymi nośnikami osprzętów;
W zakresie kompetencji społecznych: ponosi odpowiedzialność za wielozadaniowy nośnik osprzętów oraz realizację robót ziemnych, dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy, pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki.

ZARYS PROGRAMU:
BHP, użytkowanie i obsługa maszyn, Ogólna budowa i obsługa wielozadaniowych nośników osprzętów, technologia robót realizowana wielozadaniowymi nośnikami osprzętów, Zajęcia praktyczne wykonywane wielozadaniowymi nośnikami osprzętów

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wielozadaniowych nośników osprzętów.

OPERATOR KOPARKOŁADOWAREK, WSZYSTKIE KL. III EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy:
zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania koparkoładowarkami, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparko ładowarek , podstawy obsługiwania koparkoładowarek, instrukcję obsługi koparkoładowarek, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania koparkoładowarek, podział i przeznaczenie koparkoładowarek, zasady przygotowania terenu do pracy koparkoładowarek;

W zakresie kompetencji społecznych:
ponosi odpowiedzialność za koparkoładowarkę oraz realizację robót ziemnych, dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy, pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki

ZARYS PROGRAMU: BHP, użytkowanie i obsługa maszyn, Ogólna budowa i obsługa koparkoładowarek, technologia robót realizowana koparko ładowarkami Zajęcia praktyczne wykonywane koparko ładowarkami


MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparkoładowarek .

OPERATOR KOPAREK JEDNONACZYNIOWYCH KL III EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy:
zna i rozumie podstawowe pojęcia oraz zasady obsługiwania koparek jednonaczyniowych, w szczególności zna: zasady i przepisy BHP, ochrony ppoż., ergonomii i ochrony środowiska; budowę i podstawowe parametry koparek jednonaczyniowych , podstawy obsługiwania koparek jednonaczyniowych, instrukcję obsługi koparek jednonaczyniowych, klasyfikację i właściwości smarów i płynów eksploatacyjnych, dokumentację obsługowo-naprawczą, zasady użytkowania koparek jednonaczyniowych, podział i przeznaczenie koparek jednonaczyniowych, zasady przygotowania terenu do pracy koparkami jednonaczyniowymi;

W zakresie kompetencji społecznych:
ponosi odpowiedzialność za koparkę jednonaczyniową oraz realizację robót ziemnych, dostosowuje zachowanie do zmiennych warunków pracy, pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach podczas prac ziemnych, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki

ZARYS PROGRAMU:
BHP, użytkowanie i obsługa maszyn, Ogólna budowa i obsługa koparek jednonaczyniowych, technologia robót koparkami jednonaczyniowymi , Zajęcia praktyczne wykonywane koparkami jednonaczyniowymi

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
134 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek ukończone 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, aktualne orzeczenie lekarskie, stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora koparkami jednonaczyniowymi.

Stolarz EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy i umiejętności :
Oceniania przydatności materiałów do robót stolarskich. Przechowywania stolarki i materiałów drzewnych na placu budowy. Konserwacji stolarki. Wykonywania stolarki w wytwórniach i na budowę. Osadzania stolarki w otworach ściennych. Wykonywania i montowanie wyposażenia stolarskiego pomieszczeń. Wykonywania i montowanie schodów. Uszlachetniania stolarki przez okleiny. Wykończania wyrobów stolarskich przez powlekanie powierzchni lakierami, emaliami i farbami olejnymi. Naprawiania stolarki okiennej i drzwiowej. Wykonywania tymczasowych obiektów budowlanych na placu budowy. Obsługiwania maszyn i urządzeń. Utrzymywania stanowiska pracy w odpowiednim porządku i czystości oraz przekazywanie odpadków i zanieczyszczeń do wyznaczonych miejsc składowych. Oceny jakości pracy i obmiar wykonanych robót. Organizowania toku pracy zgodnie z zasadami bhp i ppoż. a w razie wypadku udzielanie pierwszej pomoc

W zakresie kompetencji społecznych:
ponosi odpowiedzialność za materiały narzędzia i sprzęt, , pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki

ZARYS PROGRAMU: bezpieczeństwo i higiena pracy, pierwsza pomoc przedlekarska, Dokumentacja, materiały, Obrabiarki i narzędzia, Remonty, Produkcja warsztatowa stolarki, montaż wyrobów stolarskich


MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku stolarz.

KUCHARZ EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy i umiejętności:
potrafi dokonywać towaroznawczej oceny surowców, półproduktów i wyrobów kulinarnych, wdrażać systemy zapewniania zdrowotnej jakości żywności, określać odżywczą i energetyczną wartość potraw oraz stosować zasady racjonalnego żywienia, planować i organizować produkcję gastronomiczną, określać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty, sporządzać kalkulację cen potraw i napojów, stosować metody i techniki obróbki technologicznej, sporządzać potrawy i napoje z surowców i półproduktów, użytkować narzędzia, maszyny, urządzenia i sprzęt, przestrzegać zasad podawania potraw i napojów, przechowywać surowce, półprodukty, potrawy i napoje, opracowywać menu dla różnych grup konsumentów, przestrzegać przepisów prawa dotyczących realizacji zadań zawodowych, określać zapotrzebowanie na surowce i półprodukty, sporządzać kalkulację cen potraw i napojów, stosować metody i techniki obróbki technologicznej, sporządzać potrawy i napoje z surowców i półproduktów, przestrzegać zasad podawania potraw i napojów, przechowywać surowce, półprodukty, potrawy i napoje , opracowywać menu dla różnych grup konsumentów.

W zakresie kompetencji społecznych:
ponosi odpowiedzialność za materiały maszyny i sprzęt, , pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki

ZARYS PROGRAMU:
Podstawowe wiadomości z zakresu gastronomii, Nowoczesne urządzenia w gastronomii, estetyka podawania potraw, Ocena jakościowa surowców, Wdrażanie systemu HACCP - procedury i dokumentacja. Ocena jakościowa surowców, Sporządzanie potraw.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:< br> - wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy na stanowisku Kucharz

BLACHARZ - DEKARZ EFEKTY KSZTAŁCENIA:
. W zakresie wiedzy i umiejętności :
zna i potrafi posługiwać się maszynami i sprzętem dla robót dekarskich. Przeprowadzać bieżący przegląd sprzętu i maszyn oraz dokonywać podstawowej konserwacji. Przestrzegać przepisów bhp i ppoż. w pracy z maszynami i na stanowisku pracy. Rozróżniać rodzaje materiałów do pokryć dachowych, wykonywania podłoży oraz obróbek blacharskich. Rozpoznawać wszystkie rodzaje materiałów przydatnych w robotach dekarskich. Określać cechy, przydatność i sposób przechowywania materiałów. Określać jakość wykonania podłoży i podkładów. Organizować stanowisko pracy dekarza. Wyjaśniać funkcje i zadania dachów, stropodachów i poryć dachowych. Przygotowywać w warunkach warsztatowych elementy obróbek blacharskich i materiałów pokryciowych oraz odpowiednio je znakować. Wykonywać zabezpieczenia dla bezpiecznej pracy na dachu. Wykonywać podkłady pod różne rodzaje pokryć dachowych. Kryć dachy papą, blachą, dachówkami płytami i powłokami z tworzyw sztucznych. Przygotowywać do użycia przy robotach dekarskich zaprawy, lepiki, smoły itp.) Naprawiać uszkodzone pokrycia dachowe. W zakresie kompetencji społecznych:

ponosi odpowiedzialność za materiały maszyny i sprzęt, , pracuje częściowo samodzielnie i podejmuje współpracę w zorganizowanych warunkach, ocenia wpływ swoich działań realizowanych w ramach współpracy zespołowej i ponosi odpowiedzialność za ich skutki

ZARYS PROGRAMU:
BHP stosowanie bezpiecznych metod pracy, krycie dachów papą, krycie dachów dachówkami, krycie dachów blachą.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
60 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna, zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy w zawodzie Blacharz- Dekarz

OPIEKUN W ŻŁOBKU LUB KLUBIE DZIECIĘCYM EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy i umiejętności:
absolwent kursu będzie znał: Podstawowe pojęcia z zakresu psychologii, pedagogiki i socjologii, psychologiczne podstawy rozwoju jednostki i przebieg procesów rozwojowych, podstawy prawne działalności opiekuńczej i zakres własnej odpowiedzialności prawnej, uwarunkowania rozwoju oraz osiągnięcia jednostki w odniesieniu do poszczególnych etapów życia, sposób planowania i realizowania czynności opiekuńczo-wychowawczych, potrzeby rozwojowe dziecka i możliwości ich rozpoznawania, rodzaje opóźnień i zaburzeń rozwojowych możliwych do identyfikacji u małego dziecka i sposoby ich rozpoznawania, właściwości rozwoju psychoruchowego dziecka do lat 3, swoją rolę w procesie higieny i opieki nad dzieckiem, metody stymulowania wszechstronnego rozwoju dziecka, sposoby postępowania w sytuacjach zagrożenia zdrowia i życia dziecka, zakres kompetencji opiekuna dziecka.

Absolwent kursu będzie potrafił:
organizować i sprawować opiekę nad dzieckiem w wieku do lat 3, planować i dokumentować rozwój dziecka w codziennych sytuacjach kreować przedmiotowe i społeczne środowisko rozwoju dziecka, sprawować opiekę pielęgnacyjną i zdrowotną nad dzieckiem prawidłowo i nieprawidłowo rozwijającym się, stymulować formy aktywności dziecka, budować relacje społeczne z dzieckiem, rodzicami i lokalnymi służbami odpowiedzialnymi za rozwój dziecka, radzić sobie ze stresem i rozwiązywać problemy, udzielać dziecku pierwszej pomocy,

ZARYS PROGRAMU:
Psychopedagogiczne podstawy rozwoju jednostki, rozwój dziecka w okresie wczesnego dzieciństwa, stymulowanie wszechstronnego rozwoju dziecka, kompetencje opiekuna dziecka, praktyka zawodowa.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
280 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat, aktualne zaświadczenie lekarskie dopuszczające do pracy n stanowisku opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym
- Kurs przeznaczony jest dla osób pragnących podjąć zatrudnienie jako opiekun w żłobku lub klubie dziecięcym, które posiadają co najmniej wykształcenie średnie i nie mają kwalifikacji, określonych w ustawie z dnia 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (tekst jednolity Dz. U. 2016, poz. 157).

PRACOWNIK ADMINISTRACYJNO GOSPODARCZY Z UPRAWNIENIAMI ENERGETYCZNYMI EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy i umiejętności:
absolwent nabywa umiejętności takie, jak wykonuje prace biurowe, obsługuje się klientów, jakimi drogami przepływają informacje, jak zaplanować pracę biurową, jak wykonuje się prace porządkowo - gospodarcze, jak bezpiecznie należy obsługiwać urządzenia elektryczne.

Absolwent kursu będzie potrafił::
Obsługiwać urządzenia biurowe, obsługiwać klienta, załatwiać powtarzalne sprawy, zaplanować pracę w biurze, przyjmować i wysyłać korespondencję, utrzymać porządek w biurze, wykonywać podstawowe czynności biurowe, umieć bezpiecznie obsługiwać elektryczne urządzenia biurowe.

ZARYS PROGRAMU:
Organizacja pracy biurowej, Przepływ informacji w zarządzaniu biurem, zasady efektywnej komunikacji, kultura zawodu, wykonywanie prac porządkowych i gospodarczych, uprawnienia elektryczne przy obsłudze maszyn i urządzeń.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
80 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa lub gimnazjalna.

INDYWIDUALNY PLAN DZIAŁANIA. EFEKTY KSZTAŁCENIA: Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności do podjęcia działań na osiągnięcie celów zawodowych , zaplanowanie działań rozwojowych prowadzących do realizacji celów, umiejętności poruszania się po rynku pracy.

ZARYS PROGRAMU:
Etap I - Przeprowadzenie diagnozy sytuacji zawodowej uczestnika projektu; 2. Etap II – Przygotowanie IPD przez doradcę zawodowego z udziałem uczestnika projektu; 3. Etap III – Realizacja IPD przy wsparciu doradcy zawodowego; 4. Etap IV – Zakończenie realizacji IPD – podsumowanie działań.

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
6 godzin

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna.

POŚREDNICTWO PRACY. EFEKTY KSZTAŁCENIA:
W zakresie wiedzy i umiejętności : Absolwent zdobywa wiedzę i umiejętności z zakresu poruszania się po rynku pracy, w tym: nabycie umiejętności przygotowania profesjonalnego listu motywacyjnego; zachowania się podczas rozmowy z potencjalnym pracodawcą; prowadzenia negocjacji.

ZARYS PROGRAMU:
Kreowanie własnego wizerunku zawodowego , skuteczna komunikacja, Trening asertywności i radzenia sobie ze stresem, trening umiejętności interpersonalnych, trening umiejętności społecznych

MINIMALNE RAMY CZASOWE:
24 godziny

WYMAGANIA WSTĘPNE:
- wiek powyżej 18 lat,
- ukończona co najmniej szkoła podstawowa, gimnazjalna.