4320 zł za 3-mies. staż i 689 zł za szkolenie DLA OSÓB 18-29 - TRWA REKRUTACJA!

Zapisy dla młodych - atrakcyjne kursy i 3-mies. staże.

Trwa nabór do projektu skierowanego do osób 18-29 niezatrudnionych zamieszkałych na terenie całego województwa podkarpackiego.

Kierunki szkoleń grupowych są dobierane w zależności od zapotrzebowania.

Zgłoś się do nas, a znajdziesz coś dla siebie. U nas zdobywasz:

* Zajęcia z doradcą zawodowym - indywidualny plan działania.

* 100 godzinny certyfikowany kurs zawodowy wraz ze stypendium szkoleniowym w wys. max. 689,00 złotych netto.

* Renomowane certyfikaty.

* Podręczniki, skrypty, komplet przyborów piśmienniczych.

* 3-miesięczne staże - stypendium stażowe w wys. 1044 złotych netto wypłacane uczestnikowi na konto bankowe za każdy miesiąc.

* Wynagrodzenie dla opiekuna każdego stażysty po stronie pracodawcy, wypłacane za każdy miesiąc.

* Ubezpieczenie w ZUS - składki odprowadzane na czas od pierwszego dnia kursu do końca stażu - na koszt projektu.

* Sfinansowane badania lekarskie w poradni medycyny pracy.

* Ubezpieczenie NNW.

* Catering (podczas szkolenia obiad) i przerwy kawowe.

* Zwrot kosztów dojazdu dla wszystkich uczestników podczas każdej z form wsparcia w wysokości 10 zł za każdy dzień oraz zwrot kosztów dojazdu na staż w wysokości 100 zł miesięcznie.

Projekt jest adresowany głównie do osób z kategorii Młodzież NEET (ang. not in employment, education or training).

Wymagane jest spełnianie łącznie poniższych kryteriów:

* Nie brałem/brałam udziału w tego typu formie aktywizacji finansowanej ze środków publicznych w okresie ostatnich 4 tygodni.

* Nie kształcę się (tj. nie uczestniczę w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym) ani nie szkolę (tj. nie uczestniczę w pozaszkolnych zajęciach mających na celu uzyskanie, uzupełnienie lub doskonalenie umiejętności i kwalifikacji zawodowych lub ogólnych, potrzebnych do wykonywania pracy. Kształcenie formalne w trybie stacjonarnym rozumiane jest jako kształcenie w systemie szkolnym na poziomie szkoły podstawowej, gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych, jak również kształcenie na poziomie wyższym w formie studiów wyższych lub doktoranckich realizowanych w trybie dziennym.

* Nie pracuję ( tj. jestem osobą bierną zawodowo).W projekcie mogą uczestniczyć także osoby pracujące:

* dotyczy tylko zatrudnienia na umowę o pracę - osoby, których zarobki nie przekraczają płacy minimalnej (ustalanej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę. Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia 2021 r. lub osoby zamieszkującą w gospodarstwie domowym, w którym dochody (z wyłączeniem transferów socjalnych), przypadające na jedną osobę, nie przekraczają kryteriów dochodowych ustalonych w oparciu o próg interwencji socjalnej w miesiącu poprzedzającym przystąpienie do Projektu,

* dotyczy osób zatrudnionych w ramach umowy krótkoterminowej (dotyczy umowy o pracę i cywilno-prawnej) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia, zatrudnione w ramach umowy wskazującej na zawarcie stosunku pracy lub innej formy zatrudnienia na czas określony, który upływa w okresie realizacji projektu lub trwa nie dłużej niż 6 miesięcy,

* zatrudnione w ramach umowy cywilnoprawnej (dotyczy umowy zlecenie i o dzieło) których miesięczne zarobki nie przekraczają wysokości minimalnego wynagrodzenia (w odniesieniu do miesiąca poprzedzającego dzień przystąpienia do Projektu.

Zapraszamy serdecznie!

Aby uzyskać więcej informacji i zapisać się do projektu należy skontaktować się telefonicznie lub odwiedzić nasze biuro.